Tema

søndag 13.06 2021

OKLA- eit demokratisk problem

Falck Renewables Vind har no fått løyve til å endre fundamenteringa til turbinane på Okla vindkraftverk. Både prosessen rundt godkjenninga av endringssøknaden, og behandlinga av klagene i etterkant, gjer det vanskeleg å ha tillit til systemet, prosessane og sakshandsaminga. 

lørdag 12.06 2021

Bondelaget fryktar store tap i grøntnæringa

Sjølv om det er lempa litt på krava om å få godkjent sesongarbeidarar i grøntnæringa, manglar det framleis fleire tusen personar til å hausta norske bær og grønsaker. Bondelaget fryktar store delar av avlingane vil gå til spille.

Sigurd Erlend Reksnes - ein av ni i sentralstyret

Under Senterpartiet (Sp) sitt landsmøte sist laurdag vart Sigurd Reksnes valt inn sentralstyret i det partiet som har hatt skikkeleg vind i seglet dei siste to åra.

fredag 11.06 2021

Bru ventar meir bråk om kraftutbygging:

– Det kjem til å vere ein av dei heitaste debattane

«Monstermaster». Elektrifisering. Vindkraft på land. Noreg har ubehagelege vegval føre seg når dei grøne industrieventyra skal realiserast.

Bent Inge Borgund (SV):

– Eg er skeptisk

– Rekruttering er viktig, eit hovudtema for Stad kommune. Denne saka og mange andre saker er ein erkjenning av at vi ikkje har lukkast.

onsdag 09.06 2021

Kunnskapsministeren vil skjerpe tilbodet i SFO

Barn som går på SFO skal frå hausten få betre kvalitet på mat og aktivitetar. Kunnskapsministeren innrømmer at det ikkje er bra nok i dag.

Bollestad: – Villig til å leggja meir på bordet til lausdrift

Store investeringar til nye fjøs for å oppfylla kravet til Stortinget om lausdrift, uroar mange bønder. På årsmøtet til Bondelaget onsdag sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) at ho er villig til å koma med meir støtte til slike investeringar.

tirsdag 08.06 2021

Bør skrote Nasjonal Transportplan

– Nasjonal transportplan ser ut til å bli eit politisk lappeteppe som knapt heng saman. Den regjeringa som sit etter valet bør skrote planen og starte på nytt, seier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

mandag 07.06 2021

Bondeorganisasjonane om jordbruksoppgjeret:

– Ikkje overraska

Frp sikrar fleirtal for jordbruksoppgjeret. Tilbodet frå regjeringa til bøndene blir dermed ståande. Beklageleg, seier leiar for Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Geir Oldeide:

─ Vi ønskjer å starte Raudt lokallag i Stad

Raudt Sogn og Fjordane ønskjer å få til eit Raudt loklalg i Stad.

Riksveg 15 Strynefjellet inn Nasjonal Transportplan

Regjeringspartia snudde på oppløpssida

Regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF legg inn 500 millionar kroner til oppstart av ny lang tunnel på Rv15 Strynefjellet i første periode av Nasjonal Transportplan 2022-2033, med fullfinansiering i andre del av NTP-perioden.

fredag 04.06 2021

Vestland tar ansvar for utvikling av hydrogenbåtar

Florø-Måløy-Selje er peika på som mogleg samband for pilotbåt

Vestland ønskjer å ta leiarskap i utviklinga av nye hurtigbåtar som går på hydrogen.

mandag 31.05 2021

Sigurd Reksnes (Sp):

– Deler uro til dei tillitsvalde

– Den uro som tillitsvalde i Utdanningsforbundet gjev uttrykk for er den same uro som vi peikte på i samanslåingsprosessen av Sogn og Fjordane og Hordaland.

mandag 10.05 2021

Kommunestyret om Kompetanse- og rekrutteringsplanen

– Viktig og god plan

Eit samrøystes Kommunestyret I Stad vedtok på sitt siste møte Kompetanse og rekrutteringsplan for 2021–2024.

Fekk fritak frå alle politiske verv

Therese Lien Smenes (Ap) vart på kommunestyremøtet 6. mai friteken frå alle folkevalde verv i Stad kommune ut valperioden.

Fjordvarme KF har vore viktig for miljø og klima

–Fjordvarme KF lever sitt rolege liv. Selskapet har no eksistert i 20 år, og har i desse åra vore ein sentral aktør i klima- og miljøarbeidet i kommunen.

Kommunestyret behandla årsrapport og årsrekneskap for 2020

– Ein god start for Stad

– Dette er ein god rapport som viser korleis fjoråret vart. Utfordringane har vore mange, omstilling og pandemi har prega året. Eg er imponert over innsatsen i alle ledd.

lørdag 08.05 2021

Torbjørn Vereide

Opplevingane har gitt meg eit nytt perspektiv på livet

– Opplevingane eg hadde den 22. juli 2011 har gjort noko med meg som menneske. Eg har fått eit heilt anna perspektiv på livet.

fredag 07.05 2021

Ferjeløfte får kritikk: – Puslete

Regjeringa vil kutte ferjeprisane med 10 prosent i år og halvere dei innan 2025. Frp krev meir.

onsdag 05.05 2021

Lova legg opp til enkel oppsplitting av storfylke

Fleire samanslåtte fylke og kommunar ønskjer oppløysing og tilbakeføring til inndelinga før 2020. Professor Nils Aarsæther meiner enkelte av storfylka kan løysast opp ganske raskt.

tirsdag 04.05 2021

Strid om nausttomt – er ikkje nøgd med tilbakeføring

Kan få tvangsmulkt på 350 kroner per dag

Kommunedirektøren tilrår tvangsmulkt på 350 kroner per dag i samband med ei nausttomt på Midthjell.

fredag 30.04 2021

Meiningar

Sp og Ap sviktar pensjonistane igjen!

Politikarane er flinke til å komme med lovnader, men ofte gjev dei med den eine handa og tek igjen minst like mykje med andre handa. Så også i dette tilfelle.

tirsdag 27.04 2021

Samarbeidspartia aukar opp kapasiteten på yrkesfaga i Vestland

─ Søkjartala til vidaregåande opplæring i Vestland syner at fleire søkjer seg til yrkesfag. Dette er ei ynskt utvikling og svarer til behov i arbeidslivet for faglært arbeidskraft.

Meiningsmåling

Sp viser dei andre partia vintervegen i Sogn og Fjordane

Ei omfattande meiningsmåling in regi av NRK viser det andre målingar har vist tidlegare: SP er no uslåeleg i distrikta og særleg i Sogn og Fjordane med landets beste måling på 38.8 %.

Alfred Bjørlo (V) blir truleg fast medlem av Fylkesutvalet

– Det er ein del formalitetar som skal på plass, men mykje tyder på at eg blir fast medlem i Fylkesutvalet i Vestland.

fredag 23.04 2021

Sigurd Reksnes, leiar i Sogn og Fjordane Senterparti:

– Folkemeininga avgjer

– Sogn og Fjordane Senterparti har eit klart politisk vedtak på at vi ønskjer at Sogn og Fjordane som eige fylke.

torsdag 22.04 2021

Alfred Bjørlo (V):

Det blir eit spennande landsmøte

– Landsmøtet vårt handlar denne gongen om å meisle ut ein politikk som vi ønskjer å føre dei komande fire åra, og som samstundes blir den politikken som vi går til val på.

onsdag 21.04 2021

Meiningar

Det her er kanskje ikkje fasiten, men det er eit steg i rett retning

Ruspolitikk er krevjande, og det vil ta tid. Men målet må vere klart: Færrast mogleg skal hamne i rus.

mandag 19.04 2021

Siri Sandvik, landsmøtedelegat frå Stad Ap:

– Nødvendig med politisk kursendring

– For meg er det viktig å ha ein politikk som sikrar at alle får ein sjanse, og at vi har små skilnader i det norske samfunnet.

fredag 16.04 2021

Gunnhild Berge Stang

Søkjer om fritak frå politiske verv

– Eit vilkår frå min nye arbeidsgjevar var at eg gjekk inn i jobben hundre prosent. Med det som bakgrunn vil eg no søkje om fritak frå alle politiske verv i Vestland fylke.

mandag 22.02 2021

– Det ligg vel an til at det blir som Siv har sagt

– Sjølv om det er forståeleg, så såg eg ikkje heilt at dette skulle kome no.

Anfinn Sjåstad om det kommande leiarskiftet i Frp:

Partiet treng ei tydeleg røyst

– Eg legg ikkje skjul på at eg har sans for Sylvi Listhaug. Akkurat no treng partiet ei klar og tydeleg stemme som kan sette fokus på dei viktige Frp-sakene.

fredag 13.11 2020

Vil ha meir fridom

Iver Flyum-Bjørlo (16) meiner at skulesystemet er for rigid og regelstyrt. Elevane må få meir fridom i skulekvardagen sin.

torsdag 05.11 2020

To frå Stad er valde til sentrale verv

Ole Martini og Ingebjørg Flyum Bjørlo vart valde til sentrale vert då Norges Unge Venstre hadde landsmøte sist helg.

torsdag 29.10 2020

Her kan du følgje kommunestyremøtet i Stad

tirsdag 28.07 2020

Ny i rolla som ordførar

Ordførar Alfred Bjørlo (V) har ferie, noko som betyr at varaordførar Siri Sandvik (Ap) for fyrste gong er fungerande ordførar i Stad kommune.

onsdag 04.03 2020

Venstre utfordrar Fylkesordføraren om lærlingar

Venstres fylkestingsrepresentant i Vestland, Alfred Bjørlo, utfordrar no Fylkesordføraren på korleis Vestland fylke raskast råd kan sikre læreplass til alle som treng det. Bjørlo stiller spørsmål til Fylkesordføraren om lærlingar på Fylkestinget i Vestland 4. mars 2020.

søndag 12.01 2020

Politikken som skulle bygge heile landet

– Det er grunn til å sjå mørkt på framtida for distriktspolitikken, seier forskar.