Av Audun Mundal, 2. kandidat til fylkestinget for Partiet Sentrum Vestland:

Rettferd, likestilling og likeverd er kjerneverdiar som må ligge til grunn for all politikk i samfunnet i dag. Partiet Sentrum sitt fokus på å fremje desse verdiene er ei av grunnane til at eg har funne min politiske heim her.

I ei tid der klimaendringane truar planeten vår, er det avgjerande at vi tar ansvar og gjer det grøne skiftet til ein realitet. Partiet Sentrum anerkjenner miljøet sin betydning og jobbar aktivt for å implementere naudsynte tiltak som sikrar ei bærekraftig framtid for oss og komande generasjonar.

Vår humanitære plikt til å hjelpe menneske på flukt og kjempe mot utenforskap er noko som bør stå høgt på den politiske agendaen. Partiet Sentrum sin asylpolitikk er prega av medmenneskelegheit og solidaritet, noko som er viktig for å byggje eit inkluderande samfunn der alle får sjansen til å delta og bidra.

God familiepolitikk er ein annan viktig sak eg verdset i Partiet Sentrum. For mange er kvardagen forma av familieansvar, og derfor er det avgjerande å ha politikk som støttar og lettar byrden for familiar i ulike livssituasjonar. Partiet Sentrum jobbar for å skape gode vilkår for alle familietyper og sørge for at barna våre får ein trygg og god oppvekst.

Eg er også imponert over Partiet Sentrum si forståing av viktigheten distrikta har for landet vårt. God distriktspolitikk er heilt nødvendig for å sikre at alle delar av Noreg får dei same moglegheitene og ressursane til å utvikle seg positivt. Partiet Sentrum sin innsats for å ta vare på distrikta og fremje våre interesser gjev meg tryggleik om ein balansert nasjonal utvikling.

Ein annan vesentleg faktor er Partiet Sentrum sin visjon om ein god offentleg kommunikasjon for alle. Ei velfungerande kommunikasjonsinfrastruktur er avgjerande for å knyte saman landet vårt, sikre lik tilgang til viktige tenester og styrke fellesskapet. Partiet Sentrum jobbar for at alle skal ha råd til og moglegheit til å nyte godt av eit godt utbygd kommunikasjonsnettverk, gjerne kostnadsfritt.

Med slike verdigrunnlag og politiske målsetjingar, er det lett å sjå kvifor eg har engasjert meg i Partiet Sentrum. Eg trur på ein  politikk for rettferd, miljø, inkludering, familie, distrikta og kommunikasjon. Partiet Sentrum viser vei mot ei meir harmonisk og bærekraftig framtid for Noreg og verda. Eg oppmodar alle til å støtte Partiet Sentrum og bidra til ei positiv utvikling i landet vårt. Saman kan vi skape ei betre og meir inkluderande framtid for alle.