Det kan bli kaianlegg ved Hamreosen

foto
HAMNEOMRÅDE: Slik ser Seljevågen AS føre seg ei mogeleg utvikling av hamneområde i Selje: 1. Seljevågen – utvida kapasitet for fritidsbåtar og mindre næringsfartøy, særleg for turisme. 2. Næringsområde v/Seljevegen. 3. Ny vegforbindelse til Hamreosen. 4. Kaianlegg v/Hamreosen. 5. Prosjekt Måseneset v/Bjarne Krakereid. 6. Potensielt område for bustadtomter. 7. Kyststi frå Reidet til Nabben. 8. Legge til rette for fritids – og rekreasjonsområde rundt Hamreelva og i strandsona. 9. Mogleg utviding av området som kan nyttast til bustadformål, servicenæring m.m.