Stad Venstre vil utsetje å ta avgjersle om kvar kloakkreinseanlegget skal plasserast