Hotellplanane tek form

foto
SITUASJONSPLAN: Norplan AS har på vegner av Selje Hotell Invest AS utarbeidd detaljreguleringsplan for hotelltomta i Selje. Her er skisser som viser plassering og utforming av tiltak, henta frå planframlegget som Utval for areal og eigedom får på bordet. Foto: Skisse: Nordplan