Ein ny smitta i Stad

foto
Ein person i Stad som har vore i utlandet har fått stadfesta covid-19 smitte.