Politikarane i kommunestyret skal i dag ta stilling til blant anna økonomi, sal av Bryggja omsorgssenter og tilstandsrapport for grunnskulen.

Her kan du følge lokalpolitikken i Stad direkte frå rådhuset.

Sakslista for dagens møte

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

 • Godkjenning av møteprotokoll

 • Referatsaker

 • Orienteringssaker til kommunestyret frå ordførar – 02.05.2024

 • Orienteringssaker til kommunestyret frå kommunedirektøren

 • Stad kommune – årsrapport 2023

 • Stad kommune – rekneskap 2023

 • Årsrapport 2023 Stad Eigedomsutvikling KF

 • Rekneskap 2023 Stad Eigedomsutvikling KF

 • Årsrapport 2023 Stad Fjordvarme KF

 • Rekneskap 2023 Stad Fjordvarme KF

 • Forvaltningsrevisjon Bu og miljøtenesta i Stad kommune

 • Tilstandsrapport for grunnskulen 2023

 • Førespurnad om overtaking av Bryggja omsorgssenter

 • Regionalt Pilegrimssenter Selje – årsrapport 2023 og verksemdsplan 2024

 • Revisjon av styringsdokument Selje regionale pilegrimssenter, og utarbeiding av mandat for ressursgruppe RPS

 • Lønspolitisk plan for Stad kommune 2024–2027

 • Kjøp av juridiske tenester–Finansiering

 • Reviderte retningslinjer for tilskot til frivillig kulturarbeid i Stad kommune

 • Samarbeidsavtale Klenkarberget Sommarcamp 2024

 • Søknad om finansiering av Studentstova–Studiehub Nordfjordeid

 • Detaljregulering for bustadområde Bråtet–Vedtak

 • Val av Stad ungdomsråd 2024–2026

 • Nyval varamedlem i representantskapen i NoMil IKS 2024–2027–Stad kommune

 • Val av representant i eigarlaget for Fjordane Folkehøgskule–2024–2028

 • Interpellasjon til kommunestyret 02.05.2024–Bruk av gamle kommunehuset/Sunnivahuset i Selje sentrum

 • Interpellasjon til kommunestyret 02.05.2024–Skadepoliklinikken på Nordfjord sjukehus