Regjeringa vil satse på vedlikehald og oppgraderingar, erklærte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) då han la fram transportplanen fredag. Det betyr at det denne gongen ikkje er funne plass til ei rekke varsla storprosjekt.

Nygård bruker ord som «nøktern» og «realistisk» om planen.

– Vi får ikkje plass til alt, sa samferdselsministeren då han gjorde greie for prioriteringane til regjeringa.

Skrur ned pengebruken per år

Regjeringa foreslår å bruke 1.308 milliardar kroner over ein tolvårsperiode – noko som er mindre per år enn i den førre NTP-en.

100 milliardar kroner skal komme frå bompengar. Av den totale ramma går fire av ti samferdselskroner til vedlikehald og fornying av eksisterande infrastruktur.

– Vi skal byggje nytt der det er nødvendig, og ta betre vare på det vi allereie har, sa Nygård.

Blant dei store prosjekta som regjeringa ikkje finn plass til i første omgang, er desse:

* Hordfast – ferjefri E39 mellom Stord og Os. Prosjektet kan vurderast seinare.

* Den nordre delen av Møreaksen. Møreaksen skal byggjast, men prosjektet blir delt opp i etappar.

* Ringeriksbanen.

* Bybanen i Bergen. Regjeringa ventar på ny utgreiing frå byrådet.

* Ny E18 forbi Sandvika – lagt i ein ny utviklingsportefølje.

Stor frustrasjon lokalt

Bærum-ordførar Lisbeth Hammer Krog (H) er ikkje imponert over arbeidet politikarane har gjort med transportplanen. Dagens E18 vil framleis vere ein flaskehals etter at prosjektet i Sandvika er sett på vent.

– Å stoppe dette no, er berre ubegripeleg. Fleire hundre millionar er allereie brukt på planlegging, seier ho til Teknisk Ukeblad.

Høgre-ordførarar Runar Johansen i Ringerike kommune er oppgitt over at regjeringa ikkje har lagt vekt på å få ned reisetida mellom dei to største byane i Noreg.

– Det er ein skandale, seier Johansen til VG.

Han påpeikar at berre bygginga av Ringeriksbanen ville ha teke åtte år. No blir prosjektet truleg skote ti år fram i tid, meiner han. Bergensbanen vil framleis gå via Drammen, noko som forlengjer reisetida mellom Oslo og Bergen med ein time.

Stad-tunnelen framleis med

Den omdiskuterte skipstunnelen ved Stad er framleis inne i transportplanen. Det blir sett av 3,2 milliardar kroner til prosjektet, skriv Bergens Tidende.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) held fast på at tunnelen vil bidra til å løyse vanskelege seglingsforhold rundt Stadlandet.

– Det er eit stort og komplisert prosjekt, og det skal derfor gjennomførast ein anbodskonkurranse med forhandlingar, seier ho.

Når det gjeld jernbanen, har regjeringa tidlegare kunngjort at dei prioriterer dobbeltspor til Hamar og også frå Råde til Fredrikstad.

Vil utvide byvekstavtalar

Regjeringa vil også sjå på om byvekstavtalane skal utvidast. Dagens avtalar skal forlengjast, og på sikt er det aktuelt å inngå avtalar med Buskerudbyen og Grenland. Tilskot til fem mindre byar blir forlengde over heile perioden.

Spørsmålet om bompengefinansiering har vore vanskeleg, særleg i samarbeidsprosjektet Buskerudbyen, der ein har hatt tru på å oppnå nullvekst i trafikken med andre verkemiddel.

Nygård beskriv avtalane som det viktigaste verkemiddelet for å utvikle god mobilitet og framkomme, mindre lokal forureining, støy og klimagassutslepp. Også her vil regjeringa prioritere eksisterande infrastruktur.

– Restriktive tiltak mot biltrafikk og meir fortetting rundt knutepunkta er lokale verkemiddel som blir endå viktigare for å nå nullvekstmålet framover, seier han.

Nasjonal transportplan gjeld for perioden 2025 til 2036. Planen er ei samling av samferdselsprosjekt som regjeringa vil satse på. Om prosjekta blir realiserte, er likevel avhengig at det blir sett av midlar i dei årlege statsbudsjetta.

Opposisjonspartia lite imponerte

Budsjettpartnaren til regjeringa, SV, er ikkje imponert over regjeringsplanen. Partiet meiner regjeringa ikkje tek klima og miljø nok på alvor.

– Vi kan ikkje halde fram med å asfaltere landet med firefelts motorvegar. Det øydelegg store naturområde, kostar enormt med pengar og blir ikkje nok brukt, seier transportpolitisk talsperson Mona Fagerås. Ho etterlyser meir til grøne løysingar, kollektivtrafikk og jernbane.

Frp meiner derimot at regjeringa ikkje har sørgt for heilt nødvendig vegbygging.

– Regjeringa har ikkje sett i gang eit einaste nytt stort vegprosjekt i 2021, 2022, 2023 eller 2024. Det har ikkje truverd at dei plutseleg vil byrje å byggje veg etter stortingsvalet i 2025, seier Frank Sve i Framstegspartiet.

KrF-leiar Olaug Bollestad reagerer med skuffelse på at Hordfast er ute av planen, medan Sofie Marhaug i Raudt meiner regjeringa burde ha droppa prosjektet heilt. Regjeringa skriv at dei vil vurdere Hordfast seinare når handlingsrommet tillèt det.