Regjeringa set av ein ekstra milliard til bygging av studentbustader