Ein ny smitta i Stad

foto
Ein ny person i Stad har fått stadfesta covid-19 smitte tysdag. Foto: Tormod Flatebø