Får rive Wieselada

Utval for areal og eigedom vedtok slutta seg samrøystes til kommunedirektøren sitt framlegg om det vert gjeve rammeløyve for riving av Wieselada på Nordfjordeid.

FORPLIKTAR: Kommunalsjef Astrid Fossheim Paulsen gjekk frå møtet då Utvalet for areal og eigedom handsama saka om riving av Wieselada. Til høgre Gunn Sande, utvalsleiar for areal og eigedom.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Rivingsløyve vart gitt på vilkår av at det vert erklært ansvarsrett for geoteknisk prosjektering av tiltaket dersom rivinga medfører graving i grunnen. Vidare vart tiltakshavar samstundes oppmoda til å vurdere alternativ bruk av bygget i staden for å rive.