Fakta om HO-budsjettet

Innsparingsbehovet for tenesteområdet Helse og omsorg i Stad kommune er på 18,6 millionar kroner. Fire millionar er føreslått tatt i 2022, resterande 14,6 millionar i økonomiplanperioden 2023–2025.

LEIARANE: Barbro Longva, er kommunalsjef for Helse og Omsorg. Marilyn Osmundsvåg (V), er leiar i Helse- og omsorgsutvalet.  Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Kommunalområde Helse og omsorg omfattar kommunale helse -og omsorgstenester som helsestasjon, legetenester, frisklivskoordinator, fysio- og ergoterapi, dagaktivitetstilbod, heimetenester, barneavlasting, tenester til menneske med nedsett funksjonsevne, psykisk helse- og rustenester, NAV, habiliterings- og rehabiliteringstenester, institusjonstenester og interkommunalt helsetenester. Kommunalområde Helse og omsorg har omkring 363,7 årsverk og 546 tilsette fordelt på sju einingar.