Vil bygge 12 nye bustader i Hotellhagen

Utbygginga i Hotellhagen/Sandplassen på Nordfjordeid held fram.

NYE LEILEGHEITER: I Endringane frå tidlegare søknad er at bustadbygga er utforma med pulttak i staden for saltak, og får ein takvinkel på 10°. 

Nyhende

Dvergsdal & Sunde Bygg AS v/Andre Sunde har no søkt om rammeløyve med tilhøyrande dispensasjon for oppføring av tre firemannsbustadar med pulttak og eitt tilleggsbygg med 4 carportar med tilhøyrande boder på Sandplassen/Hotellhagen. Dispensasjonssøknaden gjeld takvinkel og maksimal gesimshøgd.