Imøtekom ikkje klage i Eidsgata

Naboen fekk ikkje gehør for sine synspunkt under klagehandsaminga i Utval for areal og eigedom.

SEND VIDARE: Klagesaka om vegrett blir sendt vidare til endeleg avgjerd hjå Statsforvaltaren i Vestland. 

Nyhende

Utvalsmedlem Kirsti Ohrvik Olsen (V) var veldig einig i kommunedirektøren si vurdering i klagesak om dispensasjon og rammeløyve i Eidsgata 8, der nabo har vegrett, og er imot påbygg som ho meiner kjem i konflikt med denne.