Lesarinnlegg

Lovlig sen planendring for Okla vindkraftverk?

I stedet for å godkjenne søknaden som er ute på høring uten videre, håper jeg NVE vil ta med stans av byggingen, som et alternativ Falck Renewables sine egne løsningsforslag på problemet.

Jon Frogner er leiar i Stad Venstre.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Falck Renewables står for den pågående vindkraftutbyggingen på Stadlandet, i et naturområde som har offisiell status som viktig og svært viktig. Selskapet har knapt kommet halvveis på bygging av adkomstveien til konsesjonsområdet, men har støtt på problemer som følge av mangelfullt kunnskapsgrunnlag.

Det viser seg at området de hadde planlagt å sprenge ut stein fra til bygging av vei, er lite egnet. De har derfor søkt konsesjonsmyndigheten NVE om å få ta ut masse andre steder i nærheten, i håp om å komme i mål med sine planer.

Endringssøknaden tar opp problemstillinger Fylkesmannen i Vestland (nå Statsforvalteren i Vestland), gjorde oppmerksom på i sin høringsuttalelse til veiplanene i januar 2020. Det er derfor grunn til å spørre om endringssøknaden kommer for sent, ettersom anleggsarbeidet allerede er påbegynt.

En skulle kunne forvente at når planer er godkjent, etter svært mange år med mulighet til å frembringe et forsvarlig kunnskapsgrunnlag, at det ikke skulle værenødvendig å gjøre forhastede endringer i denne fasen.

Med søknaden sin bekrefter Falck Renewables igjen at deres konsekvensutredninger til Oklakonsesjonen er mangelfulle og feilaktige. Eller sagt på en annen måte, Falck Renewables lever muligens ikke opp til forvaltningslovens krav til et forsvarlig kunnskapsgrunnlag.

I stedet for å godkjenne søknaden som er ute på høring uten videre, håper jeg NVE vil ta med stans av byggingen, som et alternativ til Falck Renewables sin egne løsningsforslag på problemet:

1. Kan den nye kunnskapen tyde på at MTA- (miljø, transport, anlegg) og detaljplanene ikke er gjennomførbare i møte med de faktiske grunnforholdene, innenfor de tidsfristene som er gitt? Det kan i så fall innebære at vilkår 13 i anleggskonsesjonen ikke er oppfylt:«Konsesjonær har ansvaret for at planen følges, og den skal legges til grunn forutforming av kontrakter med hoved- og underentreprenører.»? Ifølge endringssøknaden argumenteres det for at de godkjente planene ikke er gjennomførbare ut i fra miljøhensyn. Det er altså utbyggers eget ansvar at kunnskapsgrunnlaget og planene skal være i orden. Den nye kunnskapen medfører at anleggsentreprenøren ikke uten videre kan utføre jobben de er hyret inn for å gjøre. Ettersom adkomstveien er en vesentlig del av naturinngrepet ved utbyggingen bør NVE kunne revurdere konsesjonen,hjemlet i konsesjonsvilkår 8, som gir mulighet til å stanse i bygging på saklig grunnlag.

2. Dersom NVE kommer til at det er forsvarlig å fortsette utbyggingen, må de stille krav til en konsekvensutredning av et eventuelt nytt masseuttak. Dette kunnskapsgrunnlaget bør være av høyere kvalitet enn det som har forårsaket denne situasjonen. Det vil verken være tillitsvekkende eller betryggende om det blir gitt grønt lys for anleggsentreprenøren, til å sprenge og grave ut masseuttak i et sårbart naturområde på måfå.

3. Av de mulige løsningene som er nevnt i søknaden fremstår tilkjørt masse som det alternativet som vil gi det minste naturinngrepet, forutsatt at denne massen kommer fraet ferdig regulert uttak. Dette kommer ikke godt nok frem av søknaden, som fokuserer på den antatt billigste løsningen for utbygger, men med størst negativ konsekvens og risiko for miljøet. Sett i lys av at utbyggers økonomiske interesser kan være årsak til at kunnskapsgrunnlaget og planleggingen er for dårlig, bør det ikke være en selvfølge at naturen skal ta regningen, når de får problemer med gjennomføringen. For tiden ligger det mye snø i anleggsområdet. Det er vanskelig å se for seg hvordan det skal være mulig å foreta nødvendige observasjoner i terrenget.

Ut i fra hensynet til allmenne interesser vil det være uheldig om endringer i planene skulle bli avgjort med hastevedtak eller dispensasjoner, på et tynt eller fraværende kunnskapsgrunnlag.