Planar om oppdrett av laks og aure ved Torvneset

Eide Fjordbruk AS har søkt om klarering for ny lokalitet for akvakultur ved Torvneset i tidlegare Eid kommune.

Kommunekart oppdrettslokalitet ved Torvneset i Stad, tidlegare Eid kommune 

Biletet FRÅ KARTLEGGINGA GJORT AV Rådgivende Biologer AS 

Nyhende

Eide Fjordbruk AS ønskjer å starte opp med oppdrett av laks og aure ved Torvneset i det som no er Stad kommune. Det omsøkte arealet er regulert for akvakulturføremål i Eid kommune sin kommuneplan.

Det er søkt om å legge ut 8 merdar i ei rekkje for ein produksjon på 3600 tonn maksimal lovleg biomasse (MTB).

Konsekvensvurdering

Eide Fjordbruk AS har behov for nye lokalitetar. Rådgivende Biologer AS har på oppdrag frå verksemda utført ei førehandsgransking og ei konsekvensvurdering ut ifrå ein planlagt MTB på 3600 tonn.

I søknaden blir det opplyst at kartlegginga kan tyde på at Torvneset er godt eigna for matproduksjon i sjø. I konsekvensutgreiinga er det mellom anna skildra tiltak som har som føremål å minimere dei negative konsekvensane og verke avbøtande med omsyn til marint naturmangfald ved etablering av oppdrettsverksemd

Korallførekomstar

Samfunnskontakt i Eide Fjordbruk AS, Vidar Hjartnes forsikrar om at dei avbøtande tiltaka som er tilrådde vil bli følgde opp ved ei eventuell etablering på Torvneset. Dette gjeld mellom anna i samband med den gjennomførte kartlegginga av korallførekomstar.

Her er det i utgreiinga peika på to avbøtande tiltak:

«- Ved tvil om konsekvensar for korallførekomstar kan fire av ringane med fordel leggjast på utsida slik at det vert to rekkjer i staden for ei rekkje. Det vil flytte belastinga ut frå land, og lengre bort frå førekomstane.

– Korallførekomstane kan overvakast ved bruk av ROV når ein t.d. har inspeksjon av fortøyingslinene.»

Hjartnes seier til Fjordabladet at dei normalt har inspeksjonar annakvart år, men at det ikkje er noko problem for dei å sjekke status for korallførekomstane oftare dersom fagmyndigheitene kjem med pålegg om dette.

Fokus på lus

Av søknaden frå Eide Fjordbruk går det fram at ved ei etablering på Torvneset vil det bli sterkt fokus på å halde låge lusetal. Hjartnes fortel i søknaden mellom anna om at dei på sine lokalitetar i Fensfjorden nyttar tubenøter som eit førebyggande tiltak der fisken vert halden i djupare vasslag under lusebeltet.

5–6 årsverk

Når det gjeld tal arbeidsplassar lokalt, så reknar Vidar Hjartnes med at det blir 5–6 årsverk. Det er trong for folk med kompetanse innan leiing, operatørar og båtførarar. Eid Fjordbruk AS er godkjend lærebedrift i akvakulturfaget, og det kan også bli aktuelt med lærlingar.

Når det gjeld bemanning så er også personell med automasjon/elektrokompetanse aktuelt for oss. Det skjer mykje innanfor teknologiutvikling i næringa vår og innsamling og bearbeiding av data skjer i stadig aukande grad. Me har allereie tilsette med automasjonskompetanse og me ser at dette behovet vil auke i framtida, seier Hjartnes.

Søknaden frå Eide Fjordbruk AS skal no på høyringsrunde i Stad kommune, til uttale hjå Mattilsynet, Kystverket, Fylkesmannen og Fiskeridirektoratet sitt regionkontor. Til slutt vert høyringsmerknadene samordna av Vestland fylkeskommune, som gjev løyve eller avslag på søknaden.

Omset for 500 mill.

Eide Fjordbruk AS er ei familieeigd bedrift med hovudkontor i Hålandsdalen i Fusa kommune. Verksemda har i dag åtte ordinære konsesjonar og produserer laks og regnbogeaure på lokalitetar i Hardangerfjorden, Osterfjorden og Fensfjorden. Selskapet er hovudaksjonær i smoltanlegget Lialaks AS i Solund kommune. I tillegg vert det produsert smolt ved eige setjefiskanlegg i Hålandsdalen. Dei produserer rundt 12.000 tonn laks og regnbogeaure i året, som vert omsett globalt. Selskapet omset årleg for rundt 500 millionar norske kroner.

Djup fjord

Det planlagde lokalitetsområdet ligg ved Hundvikfjorden i Eid kommune, nær overgangen til Isefjorden.

Av rapporten frå Rådgivende Biologer går det fram at botn i lokalitetsområdet skrånar bratt nedover mot søraust til 200 meter om lag 250 meter frå land. Vidare fortsett botn bratt ned mot søraust til vel 350 meter djup der botnen raskt flatar ut. Det blir slakt djupare mot vest, og det er mellom 400 og om lag 580 meter djupt frå overgangen Hundvikfjorden/Isefjorden og om lag 35 km vidare utover fjorden.

Der Nordfjorden opnar seg mot Norskehavet mellom Husevågøy og Vågsøy er det om lag 210 meter djupt, og det grunnast vidare litt opp til vel 150 meter djup litt vest for Vågsøy. Her er det full utskifting med havområda utanfor

Av rapporten går det fram at det truleg heile tida vil vere god utskifting av djupvatn over terskelen og inn forbi lokaliteten Torvneset.

Det planlagde anleggsområdet vil ligge om lag 2–300 m frå land, og vil ligge med lengste akse sørvestnordaust, litt på skrå ut frå land. Botn under planlagt anlegg skrånar nedover mot søraust frå vel 200 til vel 350 m djup. Den dominerande straumretninga i området er mot sørvest.

Hydrografimålingane viste at det var litt ferskvasspåverknad i overflata. Det var gode oksygentilhøve gjennom heile vassøyla, og ved botnen på 372 meter djup tilsvara oksygeninnhaldet «svært god» tilstandsklasse, noko som tyder på gode utskiftingstilhøve i fjorden.

Sedimentet på alle stasjonane var finkorna og bestod av silt og leire. Innhaldet av organisk materiale var noko høgt. Innhaldet av kopar var lågt.

Faunasamfunnet var dominert av dei same artane på alle stasjonar.

Forureiningssensitive artar var vanlege, blanda med artar som er meir tolerante overfor organisk forureining.

Av rapporten går det fram at faunaen tyder generelt på lite tilførsle av organiske partiklar på sjøbotn nær Torvneset.