Tysk NATO-forslag godt mottatt på ministermøte

Forslaget frå Tyskland om å vurdere den politiske utviklinga i Nato vart godt mottatt på utanriksministermøtet til alliansen. Noreg er positive til forslaget.
utenriks

Tysklands utanriksminister Heiko Maas foreslo at det blir sett ned eit utval leidd av generalsekretær Jens Stoltenberg. Det skal sjå på den politiske koordineringa og styrke det strategiske samarbeidet.

– Dette fekk støtte frå mange allierte, sa generalsekretær Jens Stoltenberg på pressekonferansen sin etter møtet.

– Vi vil sjå nærare på det medan vi førebur toppmøtet i London om to veker, sa NATO-sjefen.

– Ein god idé

– Dette er noko Noreg synst er ein god idé. Vi meiner den politiske utviklinga er ei viktig side av Nato å sjå på. Vi er ikkje sterkare militært enn det vi klarer å bli samde om politisk, sa utanriksminister i Noreg, Ine Eriksen Søreide, til NTB rett før møtet i Brussel.

Då hadde ho allereie diskutert det med Stoltenberg like før utanriksministrane samla seg.

Forslaget kjem kort tid etter at president Emmanuel Macron i Frankrike skildra NATO-alliansen som hjernedød. I eit intervju med The Economist reagerte han på manglande koordinering av strategiske avgjerder mellom medlemmene i alliansen og viste konkret til Tyrkias invasjon av Nord-Syria.

Gir ikkje Macron rett

Eriksen Søreide meiner likevel ikkje at det tyske forslaget er noka erkjenning av at det er noko i Macrons kritikk.

– Nei, det er det ikkje. Macron har hausta betydeleg kritikk i Nato, både for retorikken og for innhaldet i det han sa, og det er det ein grunn til. Derfor har både vi og andre sagt at fokuset må vere på alliert solidaritet, det vi faktisk har oppnådd saman og det vi skal oppnå i framtida.

Utvidar til verdsrommet

Stoltenberg opna pressekonferansen med å seie at var gode diskusjonar på møtet onsdag, og at alle medlemslanda er samde om at Nato er uunnverleg for sikkerheita.

Som venta vart ministrane samde om å gjere verdsrommet til eit operativt domene for alliansen, på linje med land, sjø, luft og cyberrommet.

– Verdsrommet er ein del av dagleglivet på jorda, og det kan brukast til fredelege formål eller med aggressive hensikter, sa Stoltenberg og viste mellom anna til at satellittar er sårbare for hacking og våpen laga spesielt for å skade dei.

– Det er rundt 2.000 satellittar rundt jorda og halvparten av dei tilhøyrer NATO-land, påpeika han, og gjentok samtidig at Nato ikkje har planar om å plassere våpen i verdsrommet.

– Dette handlar om å erkjenne at verdsrommet er avgjerande for forsvar og avskrekking, tidleg varsling, kommunikasjon og navigasjon, forklarte generalsekretæren før møtet.

Seksuell vald

Han trekte òg fram at dei allierte er samde om eit rammeverk for korleis seksuell vald og misbruk skal forhindrast og handterast.

– Dette samlar den beste praksisen på området og gjeld alt NATO-personell og understrekar nulltoleransen vår. Det er ein praktisk måte å vise at vi står for prinsippa og kjerneverdiane våre, inkludert respekt for menneskerettane.

Toppmøte

Mykje av møtet på onsdag var vigd førebuingar til toppmøtet om to veker. Då skal stats- og regjeringssjefane i NATO-landa samlast i London. Ein av dei som kjem dit, er president i USA, Donald Trump, som har kritisert dei andre NATO-landa for ikkje å ta delen sin av byrda i det transatlantiske samarbeidet.

Sjølv om langt frå alle medlemslanda har nådd målet om å bruke to prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvarsbudsjettet, tar Stoltenberg med seg ein positiv bodskap til den britiske hovudstaden:

– For femte år på rad aukar Canada og dei europeiske landa sine budsjett, og trenden er oppovergåande.

Noreg har førebels ikkje nådd målet, men ligg på 1,8 prosent etter å ha auka forsvarsbudsjettet gradvis dei siste åra.


(©NPK)