Studie: 100.000 indiske småbarn døyr av luftforureining årleg

Helseskadeleg luft i indiske byar tar kvart einaste år livet av over 100.000 barn under fem år, ifølgje ein indisk miljøorganisasjon.
utenriks

Indias miljøinnsats blir nærast totalslakta i ein ny rapport, som vart offentleggjort onsdag i samband med Verdsmiljødagen.

Landet har sidan 2009 hatt ein rekordstor auke i talet på industribedrifter med miljøfarleg avfall, og dei siste sju åra har talet på svært forureinande industrianlegg stige med 136 prosent, ifølgje studien.

Rapporten er laga av Centre for Science and Environment, Indias fremste ikkje-statlege miljøorganisasjon, og har tittelen «The State of India's Environment».

I fjor fastslo ein FN-rapport at 14 av dei 15 meste forureina byane i verda ligg i India. Men trass i bekymringsmeldingane har indiske styresmakter gjort lite for å betre luftkvaliteten. Då India nyleg heldt val, var klima- og miljøspørsmål nærast fråverande under valkampen.

Den hindunasjonalistiske statsministeren Narendra Modi tvitra onsdag ei oppfordring til den indiske befolkninga om å «leve i pakt med naturen».

– På denne miljødagen må vi alle setje av litt tid til å tenke på kva vi kan gjere for at planeten vår skal bli grøn og rein, skriv Modi.

Regjeringa hans får likevel hard kritikk for manglande miljøinnsats. I rapporten blir det konkludert med at 12,5 prosent av alle dødsfall i India kjem av luftforureining. Han slår òg fast at 86 prosent av alle indiske vasskjelder er «kritisk forureina», og at det blir gjort svært lite for å auke delen sol- og vindenergi. Dessutan er landa ikkje i nærleiken av å nå målet om 15–16 millionar elektriske køyretøy innan 2020. I mai låg talet på 280.000.

Det indiske utsleppet av drivhusgassar steig med over 20 prosent mellom 2010 og 2014.

(©NPK)