NRK-profil utsett for grov vald – gjerningsmannen kan ikkje straffast

Artisten som angrep og banka opp ein NRK-profil på Marienlyst i Oslo, var psykotisk ifølgje dei sakkunnige. Han kan neppe straffast når saka no kjem for retten.
innenriks

NRK-medarbeidaren i 40-åra vart påført brot i venstre kinnbein som måtte fikserast med titanplate, og dessutan skade på kjenslenerven til mellomansiktet, kjem det fram av tiltalen. Angrepet fann stad kvelden 24. januar utanfor NRK-komplekset på Marienlyst vest i Oslo.

Mannen som utøvde valden, ein nokså kjend artist, er òg tiltalt for å ha fremja fleire truande utsegner mot NRK-profilen på Instagram-kontoen sin månader fire etter valdsepisoden.

Forsvararen til mannen, advokat Ida Andenæs, har ikkje svart på NTBs førespurnader og derfor ikkje sagt noko om korleis klienten hennar stiller seg til skuldspørsmålet og forholda som er beskrivne i tiltalen.

Erklært utilrekneleg

Når saka kjem opp for Oslo tingrett tysdag, kjem statsadvokat Andreas Strand allereie innleiingsvis til å varsle at han vil leggje ned påstand om dom på overføring til tvunge psykisk helsevern.

– Bakgrunnen er at dei sakkunnige har konkludert med at han var utilrekneleg då desse tinga skjedde, seier Strand til NTB og siktar både til valdsutøvinga og dei seinare truslane.

Advokat Andenæs har heller ikkje svart på korleis tiltalte ser på erklæringa om at han var strafferettsleg utilreknelege gjerningstidspunktet.

Ingen nær relasjon

Tiltalte og fornærma kjende til kvarandre frå før, men det skal ikkje ha vore nokon tett relasjon mellom dei. Strand ønskjer ikkje å komme inn på kva påtalemakta meiner var motivet for valdshandlingane før saka kjem opp for retten.

Det blir likevel eit tema om angrepet kan knytast til rolla og yrkesutøvinga til NRK-medarbeidaren som redaksjonell medarbeidar, men Strand vil ikkje gå inn i dette aspektet no.

NRK-profilen ønskjer minst mogleg merksemd rundt saka. Bistandsadvokat Mathias Gebremichael vil derfor ikkje å gi nokon kommentarar til NTB i samband med hovudforhandlinga

Utsett fleire gonger

Planen var at saka mot mannen skulle opp først i september i fjor, men då vart saka utsett på grunn av koronapandemien. Seinare vart saka dagsett til januar i år, men då vart den utsett på grunn av den rettspsykiatriske vurderinga.

Også den planlagde hovudforhandlinga 17. august vart utsett av det forsvarer Ida Andenæs ifølgje TV 2 kalla korona-relaterte årsaker.

Denne gongen er det ingenting som tilseier noka ny utsetjing, forsikrar Strand.

Retten har sett av to dagar til saka.

(©NPK)