Ap går inn i valkamp med ein spissa bodskap

Når Arbeidarpartiet skal drive valkamp til sommaren, blir det med ein kortare og tydelegare bodskap enn på lenge, seier valkampgeneral Kristine Kallset.
innenriks

– No er det vanlege folk sin tur.

Bodskapen har vorte gjenteken fleire titals gonger dei første to dagane av Arbeidarpartiets landsmøte. Det er ikkje tilfeldig, seier assisterande partisekretær og valkampsjef Kristine Kallset.

– Vi har reindyrka profilen ganske mykje. Eg har jobba på partikontoret sidan 2006, og dette er ein kortare, tydelegare bodskap enn vi har hatt på lenge, seier ho.

Etter stortingsvalkampen 2017 erklærte partiveteranen Martin Kolberg krise i Arbeidarpartiet. Partiet makta ikkje å ta innover seg at det vart oppfatta som utydeleg, og det vart òg stilt spørsmål ved organiseringa av valkampen.

Peikte ut kursen allereie vinteren 2020

I månadene og åra etterpå gjekk partiet i seg sjølv. Resultatet var mellom anna at Kallset vart utpeika som valkampsjef i oktober 2020. Ho har erfaring som assisterande partisekretær og leiar for sekretariatet for partiprogrammet. I 2017 var det den dåverande nestleiaren Trond Giske som var sjef for valkampen.

– Vi kom fram til at vi ønskte at organiseringa skal vere likare den vi har til vanleg, og fleire har ansvar for dei same tinga som til vanleg, seier Kallset.

Ho fortel at Arbeidarpartiet byrja å peike ut dagens kurs allereie vinteren 2020. Då pandemien byrja, måtte ein tenkje seg om.

– Vi såg jo at inngangen vår berre styrkte seg. Aukande arbeidsløyse, press på velferda gjennom ei helsekrise og aukande forskjellar styrkte bodskapen vår, seier Kallset.

Legg igjen usemjene på landsmøtet

Fleire gonger under intervjuet skryter partitoppen av programarbeidet, som ho seier har vore meir involverande og grundigare enn ved tidlegare val.

– Alle har eigarskap til det politiske prosjektet, det er kanskje den viktigaste jobben vi har gjort dei siste åra, seier Kallset.

Likevel har det vore stridsspørsmål på landsmøtet, mellom dei rundt den foreslåtte rusreforma til regjeringa. Det bekymrar ikkje Kallset.

– Det er ei aktuell sak akkurat no. Men når vi kjem ut i valkampen, vil det vere dei store, viktige sakene, om å få folk ut i jobb og om velferdstenestene, seier ho.

Ho peikar òg på at Arbeidarpartiet har ein tradisjon for å vere ferdige med store stridsspørsmål etter landsmøtet.

Klar for koronavalkamp

Tysdag skreiv Dagens Næringsliv om eit internt strategidokument med veljargruppene Arbeidarpartiet siktar seg inn på i valkampen: kvinner utan høgare utdanning, og middelaldrande menn.

– Vi seier ikkje nei takk til nokon, men det er viktig for oss å mobilisere slike grupper, seier Kallset.

Partiet er førebudd på at valkampen kan bli sterkt påverka av koronapandemien.

– Allereie i fjor endra vi tilnærming. Vi planla å gå mykje på husbesøk også i 2020, men det gjekk ikkje. Vi har starta ringekampanje, med såkalla digitale husbesøk. I staden for å gå på døra og snakke om politikk, ringjer vi, seier ho.

Vil ikkje setje eit mål

I tillegg har partiet tilsett ein sjukepleiar som kampanjemedarbeidar, slik at dei kan halde fysisk valkamp innanfor trygge rammer.

– Vi har ein organisasjon som kan valkamp godt. Viss vi kan komme til august og steikje vaflar på torget, så er vi førebudde på det òg, seier Kallset.

Målet til partiet er at valet skal gi grobotn for å danne ei ny raudgrøn regjering av Arbeidarpartiet, Senterpartiet, og SV. Kallset vil likevel ikkje setje noko konkret mål for oppslutninga ho vil at valkampen skal leie til.

– Landsstyret har peikt ut eit klart mål for valet, som er fleirtal for ny regjering. Det er det vi jobbar etter. Vi må ha eit parlamentarisk fleirtal, men også eit stort Arbeidarparti, seier ho.

(©NPK)