Studie: Eldre får det betre når dei trappar ned medisinbruken

Ein norsk studie av eldre som ved oppstart brukte nesten ti ulike legemiddel kvar, viser at livskvaliteten auka då dei kutta ned bruken av medisinar.
innenriks

Studien starta opp i 2015, med 174 eldre over 70 år fordelte på ei kontrollgruppe og ei gruppe som fekk medisinbruken sin vurdert og justert i samarbeid med geriatrikar, skriv Aftenposten. Studien er publisert i JAMA Internal Medicine.

– Nesten halvparten av dei eldre som fekk medisinane sine vurderte, opplevde det same: viktig auke i livskvalitet, seier Rita Romskaug, førsteforfattar og lege ved geriatrisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Studien er rettleidd av professor Torgeir Bruun Wyller.

I snitt fekk deltakarane skrive ut nesten ti ulike legemiddel kvar då dei vart med i studien. Det vart fjerna 224 legemiddel frå reseptlista til dei 87 som fekk gjekk til geriatrikar, altså rundt 2,5 medisinar i snitt.

Romskaug meiner ein nøyaktig gjennomgang av kvar enkelt medisin er nødvendig for kvar pasient.

Norske fastlegar er pålagt å ta ein årleg gjennomgang av legemidla for pasientar dei har som bruker meir enn fire legemiddel per dag.

Analysar frå Folkehelseinstituttet viser at om lag 76.000 heimebuande eldre i 2017 fekk utlevert minst 15 legemiddel kvar på resept. 570.000 heimebuande eldre fekk fem eller fleire legemiddel på resept kvar gjennom året. I tillegg tar mange ikkje-reseptpliktig tilskot og middel.

Sjukeheimsoverlege Pernille Bruusgaard i Oslo seier til avisa at eldre menneske udiskutabelt får for mykje medisinar, og at det rammar mange eldre fordi ein ikkje veit nok om korleis medisinane verkar saman.

(©NPK)