Av Mari Holm Lønseth, Høyres integreringspolitiske talsperson:

Å ha en jobb å gå til er viktig. Å ha noe å stå opp for om morgenen, å kunne bidra og klare seg på egenhånd har en egenverdi.

Vår felles arbeidsinnsats er også vår viktigste ressurs. Gjennom skatteinntekter sørger vi for at vi kan opprettholde et velferdssamfunn med gode ordninger som hjelper dem som trenger det, når de trenger det. Vårt velferdssamfunn er avhengig av at alle som kan jobbe, jobber.

Fremover er det en stor utfordring for næringslivet å få tak i nok arbeidskraft. Samtidig vet vi at mange som står utenfor arbeidslivet, kan bidra dersom de får kompetansepåfyll eller bedre helsehjelp. Vi trenger derfor målrettede tiltak for å få flere inn i arbeid. Tiltakene må være tilpasset hver enkelt.

Vi må bidra til at flere innvandrere kommer i jobb. En del innvandrere har en løsere tilknytning til arbeidslivet ved at de i større grad jobber midlertidig eller deltid. Det er store variasjoner mellom ulike innvandrergrupper. Innvandrere med fluktbakgrunn er i minst grad i jobb.

Høyre mener det trengs et krafttak for bedre integrering av innvandrerne som kommer til Norge. Det er allerede gjort mye for å bedre integreringen de siste årene, men det gjenstår fortsatt mye. Vi vil sørge for at introduksjonsprogrammet blir bedre tilpasset den enkelte, og for at det blir enklere å ta et fagbrev gjennom introduksjonsprogrammet. Å ha et vitnemål eller et fagbrev i hånda er viktig for å varig komme inn i arbeidslivet.

Samtidig må vi også stille krav til den enkelte. Det handler om å bry seg og tro på at alle kan bidra i samfunnet vårt. Innvandrere mottar den største andelen av utbetalt sosialhjelp. Høyre vil innføre aktivitetsplikt for alle som mottar sosialhjelp, og starte med dem under 40 år. Aktivitetsplikten kan for eksempel være å lære seg norsk.

Vi er helt avhengig av at alle som kan jobbe, jobber. Det er bra både for den enkelte og for samfunnet. Bedre integreringspolitikk vil sørge for at flere kommer i arbeid.