Av Sigurd Reksnes, Stad Sp sin ordførarkandidat:

Svar til Åge Starheim

Tusen takk Åge Starheim for invitasjonen, eg kjem gjerne til Selje for å få innspel og dialog om korleis vi skal gje ei best mogleg eldreomsorg i Stad kommune.

Det å ha nok varme hender og kloke hovud i eldreomsorga er viktig, og Stad Senterparti sitt mål er at det skal vere trygt og godt å bli eldre i Stad kommune. Mange ønskjer å bu heime så lenge som mogleg,  og det skal vi legge til rette for. Så må institusjonsplassen stå klar når dagen kjem der vi ikkje kan bu heime lenger.

Åge Starheim skriv at det ikkje er mogleg å gje ei god omsorg til dei eldre i kommunen dersom vi ikkje sentraliserer skulane. Eg trur ei omfattande nedlegging av skular ikkje vil løyse dei økonomiske utfordringane til kommunen, og eg meiner det er fleire grunnar til det.

I det mest ytterleggåande alternativet i rapporten til agenda Kaupang, vert det hevda at kommunen vil spare 12 millionar kroner på å erstatte Stårheim, Haugen, Hjelle, Nordfjordeid og Eid ungdomskule med ein ny storskule. Då må vi huske at denne innsparinga er rekna ut frå at kommunen alternativt brukar nær 1 milliard på opprusting av eksisterande skulebygningar.

Å auke lånegjelda til Stad kommune med mellom 500 millionar kroner og 1 milliard, vil medføre at vi må bruke mange fleire millionar kroner på renter og avdrag kvart år. Det vert derfor ikkje noko innsparing ut frå dagens nivå på drifta og lånegjelda. Tvert mot så vert det sterkt auka utgifter til renter og avdrag.

Ei så stor auke i lånegjelda ut over dagens veldig høge nivå, vil gjere at det blir enno mindre pengar att til å yte gode tenester til dei eldre, og til å ha nok lærarar i klasseromma. Det er her eg meiner at resonnementet til Starheim blir feil. All den tid ei sentralisering av skulane fordrar store investeringar, så vil lånegjelda auke, og det blir mindre att til tenesteyting.

Lånegjelda til Stad kommune er høg, og med ei rente som aukar så merkar kommunen dette godt. Eg har ikkje vore ein del av kommunestyret denne perioden, men eg meiner det er ein heilt klar samanheng mellom den høge lånegjelda og dei nedskjeringane som kommunestyret gjorde før jul.

Starheim sin medisin med sentralisering og auka lånegjeld vil derfor føre til det motsette av det som Starheim ønskjer. Vi er samde om målet om ei god og trygg eldreomsorg, men vegen dit handlar etter mitt syn om nok midlar slik at vi kan ha nok varme hender og kloke hovud som gjev ei god omsorg for dei eldre. Då er ikkje ei storstilt sentralisering svaret i denne omgang, men heller ei tilnærming der vi nyttar dei ressursane vi har tilgjengeleg på ein ansvarleg måte som er i samsvar med kommunen sin økonomiske situasjon.