Dette innlegget er skrive av Harald M Kvame Hansen, leiar Stad råd for menneske med nedsatt funksjonsevne:

Funksjonshemmnede, kronisk sjuke og deira pårørende er ein ukjend minoritet i samfunnet, til tross for at dette berører over 1 million mennesker nasjonalt. (Dette i følgje tal frå FN)

I sak 22/3648 - Politisk organisering i Stad kommune i valperioden 2023-2027 vert det foreslått å slå saman Råd for menneske med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet.

Saka var oppe til behandling i Råd for menneske med nedsatt funksjonsevne den 17.10.22 der ein gjekk imot dette forslaget då ein ikkje såg noko faglege eller økonomiske grunner til at desse 2 rådene skal kunne slåast saman.

Ein er kjend med at Eldrerådet støtta ei slik samanslåing og ein ynskjer derfor å komme med dette skrivet for å informere om forskjellen på desse 2 rådene, og kva arbeidsområdet Stad RMNF har gjennom fastsatt lovverk, foreskrifter og veileder.

Lova om brukermedverknad, gjennom Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, er nedfelt i kommunelova §5.2-e med dei same rettigheter som folkevalgte i henhold til §5.1 i same lov.

Rådet er eit rådgjevande organ som har rett til å uttale seg i saker som gjelder personar med funksjonsnedsettelse, og komme med forslag og anbefalingar i slike saker. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Rådet skal komme med innspill til saker som skal behandles i kommunen, slik at synspunktene og behovene til personer med funksjonsnedsettelse blir synliggjort og er del av saken før det tas en avgjørelse. Det er opp til kommunen å fatte vedtak i de enkelte sakene. Rådets anbefalinger i den konkrete saken vil være en del av beslutningsgrunnlaget.

Kommunestyret kan gi rådene myndighet til å fordele bevilgninger, og kan gje medlemmer av rådene møte- og talerett i folkevalgte organer, noko Stad kommune dessverre ikkje har gjort.

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. Det er ikkje et krav i kommuneloven at kommunestyret skal gi en tilbakemelding til rådet, men det vil være fordelaktig for å styrke dialogen og kontakten mellom rådet og kommunen.

Saker rådet kan og skal arbeide med:

Då rådet representantar primært kjem frå Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon(FFO) og Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes organisasjoner(SAFO) så er saksområdet stort og omfattande. Våre organisasjonar arbeider for menneskerettigheter for alle funksjonshemmede, kronisk sjuke og deira pårørende, noko som medfører at ein bokstavelig arbeider for denne gruppa frå «vogge til grav» i motsetnad til Eldrerådets saksområde som foregår i aldersperspektivet 60+.

Kort fortalt så omhandler Råd for menneske med nedsatt funksjonsevne følgende saksområder:

– Barnehage.

– Oppvekst og utdanning.

– Universell utforming i skulebygg.

– Barnevern.

– Helsetenester til barn og ungdom.

– Avlastningstiltak.

– Lærings- og mestringstiltak til kronisk sjuke og funksjonshemmede.

– Arbeidsdeltaking i privat og offentlig arbeidsliv.

– Kommunes strategi for inkluderende arbeidsliv.

– Plan og bygg/uteområdet.

– Tilrettelegging av offentlige bygg, private og kommunale.

– Byggesaker - det nye legekontoret i Selje er allereie under bygging utan at rådet har fått høve til å uttale seg om den saka.

– Transport.

– Kultur og fritid.

– NAV - NAV Nordfjord har ikkje eige brukarutval og dermed kan rådet uttale seg om saker som gjelder denne etaten.

– Habilitering og rehabilitering.

– Helse- og omsorgstjenester til vaksne og eldre.

– Kommunes budsjett.

– Kommunens sosialpolitiske boligstrategi.

– Kommunes strategiplaner - rådet har fått høve til å uttale seg om planprosessane, men har ikkje fått tilbud om å delta aktivt i planarbeidet.

– Prosjektet «Leve heile livet» - eldrerådet har deltatt i prosjektgruppe, men RMNF vart «gløymt» sjølv om at ein bad om å få delta i arbeidet.

– Tilgjengelegheit i samfunnet.

Lista er mykje lengre, men eg trur dykk forstår at vi har eit allsidig arbeidsområdet og mykje av dette kan verte nedprioritert i eit fellesråd der eldresaker må kjempe mot saker som omhandler konsekvenser for ca 1.600 av innbyggerane i kommunen.

Erfaring ein har frå tidligare fellesråd, i tidlegare Selje kommune, var at saker som omhandla funksjonshemmede og kronisk sjuke sine rettar vart fullstendig gløymt og overskygga av saker som omhandla eldre innbyggere. Derfor er det viktig å oppretthalde desse rådene kvar for seg, slik at ein får høve til å arbeide grundig med dei sakene som gjeld dei aktuelle rådene.

Rådet er villig til å delta til å finne innsparingar, men då må kommunen komme oss i møte og oppretthalde rådet slik at ein kan ivareta funksjonshemmedes rett til å kunne uttale seg og bidra i politisk arbeid, i tråd med FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 29.