Av styreleder Ingvar M. Mathisen og direktør Kjell-Olav Gammelsæter, Norske Havner:

Norges lange og vakre kystlinje har alltid vært en kilde til ressurser og muligheter. Derfor er det naturlig at regjeringen har store ambisjoner for bærekraftige og levende lokalsamfunn langs kysten.

Dette understreker de i distriktsmeldingen, der det står rett ut at «folketalet skal auke i distriktskommunar». Samtidig påpekes det at samferdselspolitikken er helt «avgjerande for busetjing og arbeidsplassar i heile landet» og at «gode transporttilhøve er derfor viktig for utviklinga i og mellom regionar».

Kysten har alltid vært utgangspunkt for vår velferd og utvikling. Havet blir ikke mindre viktig framover. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) mener at 50 prosent av veksten i verdensøkonomien frem mot 2030 vil komme fra havet.

Dessverre har infrastrukturen langs kysten blitt nedprioritert i mange år. Nå er vi i en avgjørende fase i utviklingen av våre kystområder, og regjeringen får ikke realisert sine ambisjoner om det ikke satses.

For det første må det satses på kystinfrastruktur. Havnene utgjør det pulserende hjerteslaget til kystsamfunnene våre, og er til for å tilfredstille samfunnets og næringslivets transportbehov. Det er gjennom effektive og moderne havner at vi kan sikre en smidig transport av varer og mennesker. Investeringer i kystinfrastruktur er ikke bare investeringer i logistikk, men i arbeidsplasser for de som bor langs kysten. Et velutviklet havnenettverk er nøkkelen til å koble lokal produksjon med globale markeder.

For det andre kan vi ikke la fylkesveiene forfalle. For å maksimere nytten av våre havner, må vi ha solide forbindelser på land. Sikre fylkesveier som fører til og fra havnene, er avgjørende for å opprettholde en jevn strøm av varer og tjenester. Veinettverket må ikke bare være trygt, men også effektivt for å støtte den økende aktiviteten langs kysten. Dette er investeringer i både økonomisk vekst og trafikksikkerhet.

For det tredje må vi satse på sjønære arealer for industri- og næringsutvikling i nærheten av havnene. Regjeringen peker selv på dette i statsbudsjettet for 2024, der de skriver at næringsarealer bør utvikles i eller i umiddelbar nærhet til havnene. Men så lenge utsagnene ikke følges av økomnomiske virkemidler, kommer vi ingen vei.

Vi kaster bort en gylden sjanse om vi ikke ser verdien av å satse på arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten. Her må regjeringen i langt større grad følge opp sine målsettinger i både årlige statsbudsjett og kommende Nasjonal transportplan (NTP).