Av Jan Vidar Smenes, kommunestyrerepresentant Stad kommune:

I kommunestyret fredag så skrinla flertallet saka om basseng på Selje skole. Det er helt ufattelig!

Kommunestyret Selje vedtok i oktober i 2018 en rehabilitering av bassenget ved Selje skole, for å kunne gi ungene en tilfredsstillende svømmeundervisning. Det ble da satt av midler til dette i 2018 og 2019 budsjettet, og det har ligget midler til basseng i alle budsjett, fram til nå….

Disse 30 mill. er nå borte! I praksis så er vi nå MYE lenger fra basseng enn vi var i 2018!

I februar i 2020, kun to mnd. inn i Stad kommune ble rehabiliteringen stoppet av administrasjonen da dette ble marginalt for dyrt, og fordi anbudet hadde bare en tilbyder. Det ble da bestemt at det skulle gjøres en utredning om nytt svømmebasseng og flerbrukshall.

22.10.20 så stod kommunedirektøren på talerstolen i Stad Formannskap i bassengsaka og snakka om vekst og optimisme for framtida, og bla. om hvor viktig det var å holde de lovnadene som de sammenslått kommunene har gitt til sine innbyggere.

Kommunedirektøren sa, sitat; «Skal den her kommunen ha en sjanse til å bli en velfungerende og god kommune for innbyggerne, så må vi prøve å holde de løfta som er gitt!» Videre sa hun «det fører til noen utgifter hvert år, og at det må være med i omstillingsarbeidet. For det er en realitet! Omkostningene ved å ikkje gjøre dette er så store at det at det har vi ikke lyst til!»

Dette var noe alle kommunalsjefene og økonomisjef var enige om kunne hun fortelle.

Så dette har ligget til grunn fra vi slo oss sammen til en kommune og burde ikke være en stor overraskelse hverken for administrasjonen eller for politikerne.

Det er dette som er kjernen i saken! Basseng og en tilfredsstillende svømmeundervisning er og har vært en del av avtalen fra vi slo sammen kommunene.

ALLE som var involvert i sammenslåinga mellom kommunene visste at Selje kommune hadde enkelte mangler. Det veit administrasjonen! Det veit de som satt i fellesnemda! Det veit de som satt i kommunestyret i forrige periode! Og det bør kommunestyret her også vite! Det er ikke ny info nå 6 år etterpå!

Nå har altså flertallet av politikere og administrasjonen bare valgt å late som om dette ikke gjelder lenger!

Dette har ligget i alle investeringsplaner fra 2019, og ut fra det, så har det også måtte vært tatt høyde for renteutgifter og driftsutgifter for et slikt anlegg. Inntil fredag.. Da gav kommunestyret aksept til administrasjonen om å la være å planlegge mer for dette.

Det er noe jeg ikke kan akseptere! Jeg skjønner rett og slett ikke hvordan så mange i administrasjonen og så mange politikere bare kan snu ryggen til de avtalene som ble gjort for få år siden! Hadde det vært noe storslått og unyttig som var avtalt, så kunne jeg skjønt det. Men det her handler om det å ha muligheten til å gi ungene her en tilfredsstillende svømmeundervisning. Alle som har lest aviser eller fulgt med i møtene må ha fått med seg at den er langt ifra forsvarlig!

Det å lære seg å svømme har strenge krav i opplæringslova.

I kommunestyret viste jeg til en rapport der fylkesmannen i M&R hadde gjort tilsyn på svømmeundervisningen på en skole på Nordmøre. Der konkluderes det med at det tar ca. 40t for 1-4. trinn for å bli svømmedyktige, og at 20 timer før 4. trinn som det der ble gitt, er langt under norm for å bli svømmedyktig. Elever i ytre har hatt langt, langt under dette timeantallet! Og det aksepteres stilletiende av samtlige som vet!

12 åringen her i huset har typisk hatt 3-4 økter pr. år. Regn ut selv.

Det blir lagt opp til at du må ha ressurssterke foreldre som tar deg med til Fosnavåg, syden eller som har kapasitet til å kjøre til svømmehallen og ta lærerjobben sjøl.

Fra SU ved Nordfjordeid skole ble det opplyst at 1.-7. klasse hadde svømming annenhver uke… det er selvfølgelig en grunn til det.

Å komme opp på et akseptabelt nivå her i ytre, vil vi ikke klare uten mer tilgang på basseng!

Det at bevilgning på 30 mill. nå med et pennestrøk bare blir fjerna fra «Pågående investeringsprosjekt» ser jeg på som et direkte ran av ungene i gamle Selje kommune! Derfor var det helt uaktuelt for meg å støtte et budsjett som IKKE minka forskjellene i den nye «samskapende» kommunen vår! Dette budsjettet til flertallet bare øker forskjellene enda mer!

«Ingen skal få kake før alle har fått brød» sa Einar Gerhardsen». Slik er det tydeligvis ikke her i Stad.

Så vil en jo selvfølgelig snakke om det ikke er økonomisk mulig NÅ… Svaret på det er at det vil det aldri vil bli mulig viss en ikke regner dette som viktig.

Men jeg klarer ikke å fri meg fra inntrykket av at det egentlig ikke står så dårlig til med Stad Kommune som vi hver høst får fortalt.

Det er ingen tvil om at driftsnivået i Stad Kommune må ned. Det var da også endel av forutsetningen da Selje og Eid slo seg sammen. Vi skulle få stordriftsfordeler, vi skulle ha færre ansatte, og vi skulle gjøre ting smartere og dermed spare penger.

Vi har mange flere ansatte i Stad kommune i dag.

Fra 2019 og fram til nå har det i prognosene og i august vært sagt at vi skal gå med titalls millioner i minus. Når fasiten har kommet noen måneder senere har det vist seg å være titalls millioner i pluss isteden… Det har gjort at vi har lagt oss opp over 100 mill. på disposisjonsfond. Dette i tillegg til investeringsfondet fra Eid sine SFE-aksjer.

For 2023 har vi nok 20-30 mill. mer i renteutgifter enn vi hadde planlagt med, men bortsett fra det har jeg vondt for å se at utgiftene våre ellers vokser med mange millioner mer enn økning i inntekter «over natta».

I tillegg så mener jeg at vi bare lar være å regne med sikre inntekter som allerede har blitt innført, eller at vi bare dropper å sørge for at vi har de inntektene vi kan få.

Her er ting vi vet:

1.Det er i 2023 innført grunnrenteskatt på havbruk (ca. 5 mrd.).  2.Produksjonsavgiften er øket til 90 øre pr kg. fra 1 juli 2023.

3. Det er innført grunnrenteskatt for vindkraft. Et anslag der var 1,7 mill. for Stad.

4. Innføring av eiendomsskatt på vindkraft kunne også gitt minst 1,5 mill. i kommunekassa.

Andre kommuner har lagt inn økning fra Havbruksfondet også. I tillegg til dette har det også vært svært god sysselsetting og god økning i skatteinntekter 2023.

Summert så tror jeg regnskap for 2023 blir veldig mye lysere enn spådd, og at inntektene framover blir stabile og gode.

Det er greit å budsjettere på den sikre siden, men det er forskjell på å barbere seg og det å skjære av seg hodet.

Og mener «alle» virkelig at Stad Kommune skal gå 80 mill. i minus de to neste årene, så hvorfor tas det da ikke da ordentlige grep?? Det ligger også MASSE innsparingsmuligheter i posten for «Tilskot og tenestekjøp» som hverken nevnes eller røres.

Vi har vært restriktive med å ta opp lån de siste 4 åra. Lånegjelda vår har gradvis gått nedover i % av inntektene siden 2020, og i samme periode har inflasjonen spist opp omtrent 20% av kommunens lån! Med et lån på over en mrd. så er det betydelig antall millioner! Rentene har økt mye, men nå spås det at de skal raskere ned igjen.

Når inntekter bare overses og ingenting gjøres med åpenbare kostnader, så er jeg redd store avgjørelser tas på feil grunnlag. Jeg mener passiviteten og ansvarsfraskrivelsen i flertallsbudsjettet nå viser, og veien dette budsjettet peker er klart feil kurs!

Og så åpenbare avtalebrudd og det å bare ta penger fra ungene i ytre, DET blir jeg ikke med på!