Av Klemet Godtland, medlem i Norges Naturvernforbund:

Åpent brev til stortingsrepresentant Alfred Bjørlo i miljøpartiet Venstre med flere!

Regjeringen vil innføre grunnrenteskatt på havbruk. Det snakkes om økonomi og heller lite om bærekraft i havbruket. Oppdrett av laks og torsk fører til uakseptabel belastning på både naturen og klimaet.

I Nordfjord er det sterk motstand mot oppdrett. Store bannere langs veien til Måløy med slagord som "Ikkje meir oppdrett i fjorden vår" vitner om det. Villaksen og sjøørreten er på rødlista. Villtorsken er også truet.

Ved Husevågøy er det forekomster av koraller og undervannsliv som kan bli skadet av merdanlegg i sjøen.

I Sunnfjord ble folk glade og heiste flagget når konsesjon for torskeoppdrett i fjorden ikke ble godkjent.

Torskeoppdrett i Bremanger bør heller ikke godkjennes på grunn av skadene det påfører sjømiljøet.

Oppdrettstorsken gyter gjennom de åpne merdene som fører til genetisk innblanding med villtorsken. Blir villtorsken i verste fall sterkt redusert og borte, er det selvsagt meget skadelig og alvorlig for kysten.

Det hjelper ikke med mange arbeidsplasser i oppdrett hvis næringen i verste fall ødelegger grunnlaget for tradisjonell høsting av havet og elevene våre i framtida.

  Vi må lage et bærekraftig havbruk snarest mulig. De store overskuddene i oppdrett må brukes til å investere i miljøvennlig oppdrett så klima og natur ikke ødelegges. Politikerne må ta seriøst tak i dette.

Dagens havbruk er trolig blant de mest skadelige næringer i Norge for både klimaet og naturen med mye utslipp av forurensning. Det er uansvarlig, ikke minst overfor våre etterkommere. 100.000 tonn laks fraktes sogar med fly helt til Østen og Amerika som alene tilsvarer CO₂-utslippet til hele den innenlandske flytrafikken i Norge. Oppdrettere på Færøyene har vedtatt å slutte med flyfrakt av laks på grunn av de store skadene det påfører klimaet. Norge må følge etter. Lite skjer og det virker som om havbruk er blitt en naturødelegger og klimaversting som forties! Politikerne må våkne. Mat må generelt også produseres kortreist, ikke fraktes halve jorda rundt til Asia og Amerika.

Nedenfor er stilt noen viktige spørsmål for å oppnå en bærekraftig havbruksnæring! Hvilke planer har en for å gjøre transport av fòr og laks utslippsfri og klimanøytral? Når vil en slutte med klimaskadelig flyfrakt av laks til Asia og Amerika slik Færøyene har gjort? Vil næringen satse på landbasert oppdrett for å verne naturmiljøet både i sjøen og våre vassdrag? Når får en utviklet kortreist fòr i Norge i stedet for klimaskadelig import av fòr fra Amazonas?

Oppdrett må opp på land i lukkede anlegg. Det kan gi oss kontroll med miljøet, ikke minst skit og fòrspill fra fisken, rømming av fisk, sykdom, lus, trådalgen lurven osv. Pilotanlegget for laks på land ved Måløy er veien å gå. Andfjord Salmon i Nordland er et annet meget interessant eksempel på landbasert oppdrett som ser lovende ut. De vil verne livet i vannmiljøet, ikke minst villaksen og sjøørreten i våre unike vassdrag. Det er en nasjonal katastrofe hvis de i verste fall forsvinner og dør ut i elevene. Skit og fòrspill kan tas vare på og omgjøres til gjødsel og bli en nyttig ressurs i landanlegg.  Oslofjorden er blitt nesten tom for fisk nå på grunn av kloakkutslipp og annen forurensning. Det må vi lære av. På Island snakkes det også om å slutte med åpne merder i sjøen, og heller satse på landanlegg.

Utvikling av kortreist fòr er på gang, f.eks. storstilt dyrking av sukkertare i Nordland, i stedet for import av fòr fra Amazonas hvor regnskogen hogges ned. Tare kan trolig også foredles til verdifull menneskemat etter hvert. Taredyrking i sjøen kan absolutt bli en meget interessant og nyttig næring på kysten.

Havbruket må møte det grønne skiftet raskere. Det vil også kunne gi flere arbeidsplasser på kysten og i Norge som helhet. FN påpeker stadig at hele verden inkl Norge må ta klima og naturvern på største alvor. Et bærekraftig havbruk som ikke skader klima og natur er virkelig noe vi kan leve godt av i framtida, og bli stolte av. Det må havbruksnæringen, politikerne og regjeringen gå sammen om å få til.