Av styret i Raudt Sogn og Fjordane: Bjørn Christian Weinbach, Aina Olin Engen, Kjell Oldeide, Stine Ohrvik og Ariana Fjærestad:

I høve den internasjonale kvinnedagen ynskjer me i Raudt Sogn og Fjordane å kaste lys over eit kritisk tema som påverkar oss alle: behovet for å styrke bruken av omvend valdsalarm.

Dette tiltaket er avgjerande for å skape eit tryggare samfunn, der alle kan kjenne seg trygge og respekterte.

Det er godt dokumentert at menns vald mot kvinner er eit alvorleg og utbreidd problem som underminerer grunnlaget for likeverd og respekt i samfunnet vårt. Omvend valdsalarm er eit konkret verktøy som plasserer ansvaret for å hindre vald der det høyrer heime – hos valdsutøvaren.

Kvinnedagen er ikkje berre ein dag for kvinner; den er ein dag for oss alle, inkludert mannfolka. Me anerkjenner at menn og har sine eigne bekymringar og utfordringar. Men kanskje finst det felles løysningar? Ved å arbeide for eit samfunn der kvinner er trygge, bidreg me også til eit miljø der sunne og gjensidige relasjonar kan vekse fram.

Når menn engasjerer seg i kampen mot vald og støttar bruk av omvend valdsalarm, viser dei ikkje berre respekt for kvinners rettar, men dei bidreg også til å byggje eit sterkare, meir inkluderande samfunn. Dette legg grunnlaget for eit samfunn der relasjonar kan blomstre, fri frå byrden av frykt og usikkerhet.

Me trur at ved å fremje kvinners tryggleik, legg me grunnlaget for eit samfunn der alle kan oppleve djupare og meir meiningsfulle mellommenneskelege forhold. Dette er ikkje berre til gagn for kvinner, men for heile samfunnet.

Lat oss stå saman for å fremje omvend valdsalarm som eit viktig steg mot eit samfunn der ingen føler seg isolerte og der alle har moglegheit til å byggje sunne og trygge relasjonar. Lat oss alle saman, kvinner og menn, markere denne dagen med eit felles mål om eit meir rettferdig og inkluderande samfunn.