Det bør ikke tilrettelegges for mer akvakultur i Nordfjord

Meiningar


Formannskapet vedtok nylig å gå videre med foreslått sjøarealplan til 2. gangs offentlig ettersyn uten å korrigere gjenværende kontroversielle lokasjoner. Det har i ettertid vist seg å være vesentlige mangler ved saksbehandlingen som ligger til grunn for det reviderte og vedtatte planforslaget. Vi mener at formannskapets vedtak baseres på feil grunnlag, og at det dermed må anses som ugyldig slik det nå fremstår.


Dette innlegget gjelder særlig lokasjon VA55 – Breivika, som ligger rett utenfor Lote. Kort oppsummert så dreier det seg om inkonsekvent saksbehandling der viktige innspill er uteblitt og/eller feilaktig nedprioritert. Etter vår mening er det gjort tre vesentlige feil:

1) manglende vektlegging av lokal motstand

2) inkonsekvent vektlegging av KU-konklusjoner og andre innspill

3) ikke lyttet til faglige innspill


Av respekt for lokalbefolkning og andre som har stått på og fått “sine” lokasjoner trukket ut av planen vil ikke spesifikke og sammenlignbare områder nevnes med navn. Vi er på generelt grunnlag av den oppfatning at det ikke bør tilrettelegges for mer akvakultur i Nordfjord, og er derfor svært glad på vegne av de som nå har blitt hørt i saken. Sammenlignbare lokasjoner og områder vil derfor benevnes som lokasjon/område x, y, z, osv. Det presiseres at sammenligninger kun er brukt for å fremheve påstått saksbehandlingsfeil som er gjort ved vurdering av VA55 - Breivika.


Saksbehandlingsfeil nummer 1: manglende vektlegging av lokal motstand.

 • Det er sendt inn innsigelsesdokumenter og underskriftskampanjer for henholdsvis Lote og “område x”. Fra “område x” opplyses det om at 126 signaturer kom inn, mens det fra Lote kom inn i underkant av 100. Sett i forhold til befolkningstall på de to plassene kan en konkludere med at engasjementet har vært omtrent like stort. Allikevel er det kun “område x” som spesifikt tilegnes underskriftskampanje og stort lokalt engasjement som et særskilt argument mot akvakultur. Det fremkommer tydelig av saksfremlegget der det kun er “område x” med sine lokaliteter som trekkes frem.
 • Da vi konfronterte arbeidsutvalget med dette var de først uvitende om at det i det hele tatt var sendt inn en underskriftskampanje av et slikt omfang fra Lote. Etter nærmere forklaring ble det antydet at den kunne ha blitt oversett/forsvunnet før eller underveis i saksbehandlingen. Kort tid etter ble det meldt tilbake om at dokumentet hadde blitt funnet og at det skulle bli inkludert i presentasjonen for de ulike politiske utvalgene. Det er imidlertid viktig å presisere at anbefalingen på dette tidspunktet allerede var ferdig utarbeidet - hvilket betyr at underskriftskampanjen fra Lote ikke hadde blitt vurdert og vektet på lik linje som den fra “område x”.
 • Arbeidsutvalgets reaksjon ved konfrontasjon og de plutselige tekst-endringen i saksfremleggene har fått oss til å fatte mistanke om saksbehandlingsfeil. Det kan etter vår mening virke som at underskriftskampanjen fra Lote ikke er blitt behandlet og ilagt samme oppmerksomhet som lignende innspill fra andre steder.


Saksbehandlingsfeil nummer 2: inkonsekvent vektlegging av KU-konklusjoner og andre innspill.

 • Forekomst av koraller, motsagn fra Kystverket og stor lokal motstand i “område x” trekkes frem som særlige argumenter for at “lokasjon y” og “lokasjon z” ble trukket ut av planen. Etter nærmere gjennomgang er det kun på “lokasjon y” det er aktuelt å ta hensyn til koraller, ikke begge.
 • Om en sammenligner “lokasjon z” og lokasjon VA55 - Breivika er det her samme motsagn fra Kystverket, ingen koraller nevnt i KU som det må tas hensyn til, og som nevnt den samme lokale motstanden. Imidlertid så er “lokasjon z” tatt ut av planen mens VA55 - Breivika ble værende.
 • Etter videre sammenligning kan en til og med merke seg dette: VA55 - Breivika ble i KU totalt frarådet som akvakulturlokalitet. Arbeidsutvalget valgte likevel å “oppdatere” lokasjonen til å omfatte oppdrett av marine arter (torsk). “Lokasjon z” ble i KU anbefalt/foreslått endret til andre arter (for eksempel torsk). Arbeidsutvalget valgte likevel å trekke lokasjonen ut av planen.
 • I tillegg er VA55 - Breivika trukket frem som et område av særlig forvaltningsinteresse på grunn av sin inngrepsfrie natur og kystlinje. Dette argumentet finnes ikke for “lokasjon y” og “lokasjon z”. Akvakultur langs Breivika vil bryte direkte med flere av delmålene under FNs bærekraftsmål nr. 14 (livet under vann) og nr. 15 (livet på land). Etter vår mening er inngrepsfri natur viet alt for lite vektlegging i saksbehandlingen, og bør sidestilles med for eksempel bevaring av korallforekomster. Vi kan ikke klage på vindmøllenes rasering av inngrepsfri natur på Stadlandet om vi samtidig tilrettelegger for rasering av inngrepsfri natur i strandsonen.


Saksbehandlingsfeil nummer 3: ikke tatt høyde for at lokasjonen er uegnet for marine arter.

 • Ett av innspillene etter 1. høringsrunde kom fra Nordfjord Laks AS som driver flere anlegg i nærheten, og deres dom var klokkeklar: det er ikke plass til mer akvakultur i området.
 • Dette nevner riktignok arbeidsutvalget i sin presentasjon til formannskapet. Og det er tilsynelatende tatt høyde for ved at kravet til art på VA55 - Breivika ble endret til “marine arter”. Det de imidlertid unnlater å nevne er kanskje det viktigste: “Det er også for liten avstand for marin fisk, som elles vil kunne få helseproblem av ferskvatnet i fjorden”.
 • Torsk er som kjent en ren saltvannsfisk som dårlig tåler sesongvariasjoner hva angår saltinnhold, temperatur, oksygennivå, etc. Et permanent overflateanlegg på VA55 - Breivika ville hatt slike sesongvariasjoner. Miksturen av regn- og smeltevann fra Hyen- Gloppen-, Innvik-, Ålfoten, og Nordfjorden vil by på helt andre habitatsforhold enn det en torsk i havet skal ha.
 • Her mener vi det foreligger en vesentlig faglig mangel og misvisende redegjørelse, som ene og alene burde ha luket VA55 - Breivika ut fra videre planarbeid.


Vi forventer at dette tas tak i umiddelbart slik at det reviderte planforslaget ikke legges ut til 2. gangs offentlig ettersyn slik det per nå ser ut. Dette er en altfor alvorlig sak til at vi kan slå oss til ro med “å vente og se til over sommeren”.