Folkestyre av sykehusene våre

Tirsdag 18. juni skal Stortinget ta stilling til Senterpartiets forslag om å skrote helseforetaksmodellen og innføre folkevalgt styring av sykehusene.

Kjersti Toppe er helsepolitisk talsperson i Senterpartiet.   Foto: Tormod Flatebø

Meiningar

Helseforetaksreformen ble vedtatt i 2001 av Arbeiderpartiet, Høyre og FrP. Den avviklet regionalt folkevalgt styring og innførte styring etter mønster fra næringslivet. 

Misnøyen er stor etter snart 20 år med forretningsmessig styring av sykehusene våre. Kombinasjonen lønnsomhetsregnskap, stykkprisfinansiering og foretaksorganisering med styrer etter modell fra aksjeselskaper har svekket den politiske styringen og ført til at sykehus konkurrerer fremfor å samarbeide. Helseforetaksmodellen har uten tvil virket sentraliserende og byråkratiserende. Den har skapt mange flere ledernivåer i norske sykehus, samtidig som det ikke legges til rette for stedlig ledelse. 

Beslutninger om vesentlige endringer i sykehustilbudet mangler demokratisk legitimitet. Styremedlemmene i helseforetakene står ikke til ansvar for folket i valg. Stortinget blir sjelden involvert i viktige beslutninger. Slik blir det politiske ansvaret utydeliggjort og tilslørt. Helseforetaksmodellen bygger heller ikke opp under det nødvendige samarbeidet mellom kommuner og sykehus. Liggetiden blir kuttet for å effektivisere, uten at tilsvarende tilbud blir bygget opp i kommunene. Dette går spesielt ut over helsetilbudet for eldre pasienter.

Med helseforetaksmodellen ble sykehus lagt inn under regnskapsloven. For å gjøre store og nødvendige investeringer i bygg og utstyr, må foretakene stille med egenkapital og søke om lån fra staten. Egenkapitalen skaffes ved å selge eiendommer eller drive med overskudd. Når investeringen er gjennomført må helseforetakene dekke store rentekostnader og avskrivninger som helseforetakene ofte får problemer med å dekke.

Senterpartiet vil sikre norske sykehus folkevalgt styring. Vi vil endre finansieringen av sykehusene og skille investering og drift. Bare slik kan sykehus slippe å kutte i pasienttilbudet for å få råd til nødvendige investeringer. Store sykehusinvesteringer må prioriteres av Stortinget i nasjonal helse- og sykehusplan. Regnskapsloven for sykehusdrift må vekk. Sykehus må omfattes av samme budsjett- og regnskapssystem som kommuner og fylkeskommuner. Vi vil ha folkestyre, ikke foretaksstyre av norske sykehus.