Barbro Os Noste:

Det er menneske vi jobbar med

– Det er mange som ikkje søv godt om natta. Uro for stillingskutt går gjennom heile organisasjonen.

Rett bemanning: – Rett og tilstrekkeleg bemanning er avgjerande for tilbodet til brukarane, og arbeidsmiljøet i dei ulike avdelingane, skriv Barbro Os Noste, leiar i Fagforbundet Eid, i eit ope brev til politikarane i Eid kommune. Foto: Tormod Flatebø  Foto: Tormod Flatebø

Meiningar

Det skriv Barbro Os Noste, hovudtillitsvald og leiar i Fagforbundet i Eid kommune, i eit brev til politikarane i kommunen i samband med handsaminga av budsjettet for 2019.

–Nattesøvn har vore eit tema i budsjettdebatten. Både rådmann om politikarar uttrykker stor uro for om vi får budsjettet til å gå opp for 2019. Dette er ei uro Fagforbundet deler med dykk alle. La det vere sagt, slik at det er klart for alle; fagorganisasjonane, dei hovudtillitsvalde, dei plasstillitsvalde, kvar enkelt tilsett i Eid Kommune, er klinkande klar over den økonomiske stoda i Eid Kommune. Alle forstår at alle må ta i eit tak, skriv Os Noste og viser til at det er mange som ikkje søv godt om natta.

Strekke til

–Uro for stillingskutt går gjennom heile organisasjonen. Kvar skal ein eventuelt kutte? Dei som jobbar «på golvet» er hardt pressa som det er i dag. Eg, som HTV, har snakka med fortvila tilsette som fortel om ein hektisk kvardag der ein ikkje får gjort alt ein skal, bør og må. Det er ærekjære folk som gjerne vil yte sitt beste, men opplever å komme til kort. Korleis er det å ha ein slik arbeidskvardag? Kva gjer det med deg å aldri komme heilt i mål? Kva vert konsekvensen av at dei tilsette arbeider under slike forhold? Målet må vere at vi skal ha gode tenester til innbyggarane. Då må vi ha tilsette som føler dei strekker til.

–Kva gjer det med deg når du føler du burde ha hatt litt meir tid til dei som vi så kaldt kallar tenestemottakarane. Dei som er nokon sitt barn, nokon si tante eller onkel, nokon sin far eller mor, besteforelder eller kanskje nokon sitt søsken. Ute i avdelingane vert dei ikkje kalla dette. I avdelingane har dei eit namn, eit ansikt, ein eigen identitet. Det er menneske vi jobbar med!

Lange dagar

–Vi har tilsette som jobbar lange dagar for å få ført dei rette tala, tatt lønskøyringa, sendt søknadar, svart innbyggjaren, alt innan ein tidsfrist. Dei tilsette jobbar lange dagar for at ein skal få dette til. Overtidsbetaling er det ikkje mykje av, men ein skal avspasere når ein har høve. Ei ordning som dei tilsette aldri har klaga på. Men ein kan stille seg spørsmål ved kva tid ein skal avspasere? Trur de dei har tid til det? Kanskje ein dag før jul, slik at ein får tid til litt julebakst eller nedvask? Det hadde vore kjekt, men det passar dårleg å la arbeidet hope seg opp rett før julefri og nytt år i rekneskapen. Og tenke seg til om tilsette ikkje fekk løna si på rett dato i desember. Det er ganske mange av innbyggarane i Eid som ikkje kunne gjort den planlagde julehandelen, skriv Barbro Os Noste.

Helse- og omsorg

–Tillitsvalde er årleg med og skisserer kuttmoglegheiter. I år vil eg spesielt dra fram måten ein har jobba med budsjettkutta innan helse- og omsorg. Brei involvering av tillitsvalde frå alle organisasjonane. Fagforbundet sine plasstillitsvalde fullrosar denne måten å jobbe på! Eg organiserer rivande dyktige tillitsvalde ute på arbeidsplassane som fortel meg at ein må berre gjere det beste ut av situasjonen som oppstår. Handtere dei kutta som måtte komme. Skjære til beinet der ein må. Men vi nærmar oss smertegrensa no. Det er grensa for kor fort ein tilsett kan springe, kor lange eller kor mange armar ein har.

Må få fred

–Rett og tilstrekkeleg bemanning er avgjerande for tilbodet til brukarane, og arbeidsmiljøet i dei ulike avdelingane. Helse- og omsorgssektoren har nettopp vore gjennom ein stor omstillingsprosess. Denne sektoren må få fred til å utføre dei lovpålagde oppgåvene sine no. Skal ein foreta kutt i stillingar, må ein kutte på alle nivå. Eid kommune har bemanna opp med assisterande leiarar for at ein skal få tid til å utføre oppgåvene. Ein kan ikkje kutte i dei tilsette som er nærast tenestemottakarane, skriv Barbro Os Noste.

Ein må våge

Ein må ikkje setje svake grupper opp mot kvarandre, samstundes som ein skal vere pilotkommune, føregangskommune og ha flotte parkanlegg. Det harmonerer ikkje. Det kan ikkje vere fint berre utanpå. Ein må våge å vere best i landet på å gje helse- og omsorgstenester. Tenk berre om vi kunne vore den beste kommunen å bu i for brukarar innan den nye Bu- og Miljøtenesta! Tenk om vi kunne vere best på heiltid innan reinhald eller helse og sosial. Best i dei kvinnedominerte yrka, skriv Barbro Os Noste som understrekar at ein må sjå kva ein får ut av pengane.

–Når budsjetta gong på gong ikkje strekk til, må vi spørje oss kvifor. Er det budsjettert med nok pengar inn i drifta? Det er ikkje nok å seie at vi brukar for mykje på drift. Vi må og sjå på kva vi får ut av drifta.

Start utgreiing

–Nedbemanning og stillingskutt skal alltid drøftast. Som politikarar kan de ikkje vedta at ein skal gjennomføre slike tiltak. De kan pålegge administrasjonen å gå i drøftingar med tillitsvalde om dette. Skal ein kjøpe seg tid på å legge ein stor pott i samordning, utan å spesifisere kva ein samordnar og sparar pengar på? Eg meiner at ein må starte utgreiinga med å finne innsparingspunkt så snart som råd, elles vil ein ikkje ha noko å leggje på bordet når ein får budsjettet i retur frå fylkesmannen.

–Vi har berre eitt år igjen til det første budsjettet for Stad Kommune skal leggjast. Det er eit dårleg utgangspunkt for ei ny kommune å starte på Robek. Men må vi, så må vi…, skriv Barbro Os Noste, hovudtillitsvald Fagforbundet Eid i brevet til politikarane.