Desse lokale stadane har kome med på Riksantikvaren si oversikt over viktige landskap