Tema

torsdag 16.09 2021

FrP – ned i Stad og Sogn og Fjordane

– Det er i ferd med å skje ting på kysten, så eg håper dette går vegen.

Alfred Bjørlo (V):

– Det blir ei heilt ny rolle

‒ Det er ærefullt å bli vald inn i landets nasjonalforsamling. ‒ Det blir noko heilt anna enn å vere ordførar i Stad.

tirsdag 14.09 2021

99,8 prosent av stemmene er talt opp: Her kan du sjå valresultatet i Nordfjord

Sp og Ap med flest stemmer i Nordfjord

I Nordfjord er det Ap og Sp som har fått flest stemmer i dei ulike kommunane, etter at 99,8 prosent av stemmene er talt opp.

Her kan du sjå valresultatet for Stad

Ap aukar med 3,4 prosentpoeng

I Stad har Senterpartiet fått flest stemmer etter at 99,8 prosent av stemmene er talt opp. Arbeiderpartiet gjer det også godt, med ei auke på 3,4 prosentpoeng samanlikna med sist Stortingsval.

søndag 12.09 2021

Korona kan gi forseinkingar i valresultatet

Valmedarbeidarane må halde ekstra avstand frå kvarandre når dei tel opp stemmene. Det kan gi forseinkingar i valresultatet måndag.

lørdag 11.09 2021

Sei ja til ei grøn framtid!

Meiningar

Sp-ordførarar: Det betyr noko kven som styret landet

fredag 10.09 2021

Usikker på kva du skal velje?

Eg bare må...

Meiningar

Stem for Nordfjorden og klima!

Rekord av førehandsrøyster i Stad

Aldri før har så mange førehandsrøysta i Stad kommune.

– Ein stor inspirasjon

Det ligg an til ein spennande valthriller i Sogn og Fjordane viser NRK «supermåling».

Torbjørn Vereide, 1. kandidat til Sogn og Fjordane Ap:

–Vi vil ikkje ha eit todelt helsevesen

– Helse er viktig for alle, og hadde fortent eit langt større fokus i årets valkamp.

onsdag 08.09 2021

Kva parti skal ein stemme på?

Lat oss ikkje sjå oss blinde på enkeltsaker og enkeltpersonar, men lyfte blikket og sjå på verdiane og verdiforankringa til dei ulike partia. Om du er usikker, vil eg seie at KrF sine verdiar står seg både no, og i framtida.

Ja til Sogn og Fjordane

Motargumentet om at ei oppløysing ikkje er realistisk, vil eg såleis avvise. Ei oppløysing er realistisk om folket vil det.

tirsdag 07.09 2021

Meiningar

Takk til skattebetalerne

Sp utklassa dei andre på skulevalet ved Eid vgs

I dagens skuleval ved Eid vidaregåande skule var det Senterpartiet som gjekk sigrande ut. Ingen andre kunne måle seg med deira 23,7 prosent.

- Lokalt engasjement nyttar

- Det er svært gledeleg og viktig at Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) no vil gjere Ålfotbreen og Hornelen til nye nasjonalparkar, kommenterer Alfred Bjørlo.

Godt val!

Meiningar

Sett på turboen for utflytting

lørdag 04.09 2021

-Klar melding frå elevane til Sp-Erling

– Gi oss meir kunnskap om narkotika og rus, men ikkje avkriminalisering.

fredag 03.09 2021

Stortingsvalet 2021

Dei små partia som håper på ein plass

I Sogn og Fjordane stiller 17 parti lister ved Stortingsvalet 13. september 2021. Ni av desse er i dag representerte på dagens Storting.

Alfred Bjørlo vil framleis vere distriktspsykopat sjølv om han får plass på Stortinget

Alfred Bjørlo blei aktiv i Venstre heilt tilbake i 1987, men det er først no han stiller som stortingskandidat. Han kallar seg sjølv 100 prosent distriktsoptimist, men har òg fått tilnamnet distriktspsykopat.

torsdag 02.09 2021

Førstegongsveljarar om valet 2021:

– Vi skal stemme

Måndag 13. september er valdagen her, og i år er det fleire som skal stemme for aller første gong. Kva tenkjer dei om årets Stortingsval og skal dei bruke stemmeretten sin?

onsdag 01.09 2021

Meiningar

MDG vil verne Nordfjorden mot meir oppdrett !

Nordfjorden skal ikkje øydeleggast for å nå regjeringa sine målsetjingar!

tirsdag 31.08 2021

Meiningar

Dagens skogbruk er ikke et klimatiltak

Er skogbruket så bærekraftig og klimavennlig som de skal ha det til? Nei, dagens skogbruk er en direkte trussel artsmangfold og er heller ikke bra for klimaet.

Meiningar

Ambulansen må nå frem i tide

Responstiden for ambulanser er for lang i store deler av landet.

No kan du stille spørsmål til politikarane

Vi er interessert i kva spørsmål du kunne tenkt deg å stille til partia sine toppkandidatar ved Stortingsvalet. No har du sjansen.

mandag 30.08 2021

Vi inviterer til valdebatt

Fjordabladet arrangerer valdebatt torsdag 2. september, der alle ni partia som i dag er representert på Stortinget stiller.

578.403 har førehandsrøysta til no

Måndag var det registrert 578.403 førehandsstemmer rundt om i Norge til stortingsvalet.

Meiningar

Vi treng eit rettferdig grønt skifte

søndag 29.08 2021

Nynorsk og fylkesbyte er tema i lokale folkeavstemmingar i år

Åtte kommunar held lokale folkeavstemmingar i år. Fleire stader handlar det om målform i skulen. På Nordmøre vil to kommunar vurdere å byte fylke.

Miljø og klima er venta å gi store utslag i skulevalet i år

Denne veka går startskotet for skulevalet i år. – Resultatet er ein fin indikasjon på kor norsk politikk er på veg, seier valforskar Johannes Bergh.

fredag 27.08 2021

Betre fylkesvegar!

KrF er heilt einige med leiaren i avisa; Folk fortener betre fylkesvegar.

Debatt

Eit retningsval - meir enn nokon gong

«Senterpartiets framgang har tvunge dei andre partia til å ta misnøgde veljarar i distrikta på alvor, tala vel om dei og lova gjera meir for dei i nærområda.»

Kven var det sin tur sist?

Ungdom treng betre og billegare kollektivtilbod

I distrikta treng vi i åra framover eit løft for betre kollektivtrafikk. Ikkje minst er det viktig for ungdom, eldre og andre som av ulike grunnar ikkje kan køyre bil i kvardagen. Difor må kollektivtilbodet i distrikta raskt bli billigare og betre.

Skuffande skremselspropaganda frå Ap-ordførarar

Senterpartiet har trua på norsk næringsliv. Vi ynskjer å få på plass ein betre avtale med EU, noko vi meiner ikkje er særleg oppsiktsvekkjande.

Det er skatten vår som betaler for velferda vår

Med denne regjeringa sin politikk ser vi konturane av og draumen om Noreg som skatteparadis for dei rikaste. Då blir det smalhans for dei fleste av oss.

torsdag 26.08 2021

Møt Erling Sande – Listetopp for Senterpartiet i Sogn og Fjordane

– Levande lokalsamfunn og tenester nær folk

– Det politiske prosjektet vårt er at det framleis skal bu folk i heile landet. Grunnen til at vi seier det slik har samanheng med at det ikkje er ein sjølvsagt ting at det skal halde fram å vere slik. Senterpartiet vil føre ein politikk som gjer at folk på fritt grunnlag kan velje kvar dei vil bu, enten det er i tettstadar, småbyar, bygder eller storbyar.

Valdebatt ved Eid vgs.

- Vi skal absolutt stemme ved valet

– Vi skal absolutt stemme ved valet. I dag fekk vi litt meir innblikk i kva partia står for, og så har vi fått bekrefta ein del, seier elev Theo Solbakken Eide frå Haugen.

Ny meiningsmåling

Olve Grotle og Alfred Bjørlo inne

Dersom Kantar si meiningsmåling for TV2 den 25. august  hadde vore valresultatet ville Olve Grotle (H), Alfred Bjørlo (V), Erling Sande (Sp) og Torbjørn Vereide vore stortingsrepresentantar frå Sogn og Fjordane den komande fireårsperioden.

onsdag 25.08 2021

Meiningar

Skolen må gi mer mestring og mindre testing

Her kan du ta Barnas Valgomat

Meiningar

EØS - livsviktig for Sogn og Fjordane

tirsdag 24.08 2021

Møt Marius Langballe Dalin – Listetopp for MDG Sogn og Fjordane

– Alt heng på om vi greier å løyse klimautfordringane

‒ Norge må gå frå å vere ei fossil klimasinke, til å ta leiarskap i omstillinga. Vi har økonomiske musklar som få andre land har, den mest velfylte verktøykassa, vi har kunnskapen og teknologi som skal til. Det som manglar er politisk vilje. Om ikkje vi stiller oss i fremste rekkje for å løyse vår tids største utfordring no, kven skal då gjere det?

Snipp, snapp, snute, så var oljeeventyret ute

Å slutte å leite etter olje og gass no, er det einaste ansvarlege.

Kvifor stemme Partiet Sentrum?

Valdagen 13. september 2021 håpar eg vil gå inn i historiebøkene som ein dag der vi i Norge gjorde eit verkeleg verdi-og miljøval. Vi treng ny politikk med eit blokkuavhengig parti i Sentrum!

søndag 22.08 2021

Årets skulestart blir ekstra viktig

Meiningar

Grønt skifte må skape vekst - ikke forskjeller

Senterpartiet skal sørge for at Norge kutter klimagassutslipp. Og vi akter å bidra til at det grønne skiftet omstiller næringslivet og gir nye arbeidsplasser. Men vi kommer aldri til å «kaste noen under bussen» når vi omstiller Norge. Verken de som bor i distriktene eller de som har dårligst råd.

Derfor bør du stemme Høgre til hausten

lørdag 21.08 2021

MØT TORE STOREHAUG – KrF SIN LISTETOPP I SOGN OG FJORDANE

–Vi må slå ring om dei gode sosiale fellesskapa

– Menneskeverd betyr at alle menneske har ukrenkeleg verdi, og at samfunnet blir fattigare dersom det ikkje blir gitt rom for mangfald. Politikken som blir ført skal sette mennesket i sentrum. Kristeleg Folkeparti (KrF) arbeider for samfunnsmessig likestilling av alle menneske, uavhengig av utgangspunkt.

fredag 20.08 2021

Alternativ møte med politikarar

Sp inviterer til rusletur

Stad Senterparti inviterer søndag føremiddag til myldretur i Rimsstaddalen.

onsdag 18.08 2021

Meiningar

Private skular undergrev den offentlege skulen

Vanlige folks tur

tirsdag 17.08 2021

Ny kurs for heile landet!

SFO må bli rimelegare for alle, og gratis for førsteklassingane

mandag 16.08 2021

Ingen kvinner på stortingsbenken frå Sogn og Fjordane

For første gang sidan 1969 ser det ut til å bli berre menn på Stortinget frå vår valkrins etter valet.

lørdag 14.08 2021

Aktuell Profil

Hege Lothe - SV

Den 13. september er det Stortingsval i Norge. Politikarane ligg no i startgropa og førebur seg på ein lang og krevjande valkamp. Mange stiller seg i desse dagar spørsmålet; Kven er desse personane som toppar listene til dei politiske partia. For å bli betre kjent med politikaren som person, har Fjordabladet stilt dei nokre enkel og uformelle spørsmål.

Møt Torbjørn Vereide – listetopp for Ap Sogn og Fjordane

– Denne gongen er det vanlege folk sin tur

– Over tiår har vi bygd opp ein sosialdemokratisk samfunnsmodell i Noreg som er tufta på fridom, likskap og solidaritet. Det er den modellen vi må forsvare og byggje vidare på.

fredag 13.08 2021

NRKs supermåling i august

Blå side styrkar seg, medan dei raudgrøne tapar terreng

Høgre kan notere seg ein framgang i målinga, men når framleis berre vel 14 prosent. Senterpartiet har gått merkbart tilbake i to målingar på rad.

Sosialistisk Venstreparti

Vil ha gratis SFO til alle

SV sitt store valløfte: Gratis SFO i heile landet. Dei vil innføre gratis SFO før og etter skuletid for alle.

torsdag 12.08 2021

Meiningar

Når vart Venstre eit klimaparti?

tirsdag 10.08 2021

Meiningar

Vi må ta ansvar for klimakrisa

Aktuell Profil

Erling Sande - Sp

Den 13. september er det Stortingsval i Norge. Politikarane ligg no i startgropa og førebur seg på ein lang og krevjande valkamp. Mange stiller seg i desse dagar spørsmålet; Kven er desse personane som toppar listene til dei politiske partia. For å bli betre kjent med politikaren som person, har Fjordabladet stilt dei nokre enkel og uformelle spørsmål.

mandag 09.08 2021

Møt Alfred Bjørlo – Listetopp Sogn og Fjordane Venstre

– Eg er framtidsoptimist

– Skal vi utnytte dei moglegheitene vi har til utvikling og vekst, treng vi ei sterk distriktspolitisk røyst nasjonalt. Eg meiner eg er ei slik røyst som kan løfte det vi har fått til i Stad kommune inn i nasjonal politikk. Eg kan love at eg har tenkt å reise til Oslo og Stortinget for å få ting gjort, ikkje for å sitje stille.

Øystein Nes, dagleg leiar i Inviro AS:

– Målet er like mogelegheiter til alle

Fredag i førre veke besøkte Henrik Asheim (H), forskings- og minister for høgare utdanning, Nordfjord for å sjå og høyre om planane som Inviro AS har for framtidas desentralisert utdanningsstruktur. Statsråden var imponert.

lørdag 07.08 2021

Aktuell Profil

Marius Langballe Dalin - MDG

Den 13. september er det Stortingsval i Norge. Politikarane ligg no i startgropa og førebur seg på ein lang og krevjande valkamp. Mange stiller seg i desse dagar spørsmålet; Kven er desse personane som toppar listene til dei politiske partia. For å bli betre kjent med politikaren som person, har Fjordabladet stilt dei nokre enkel og uformelle spørsmål.

Sentralisering skapar økonomiske forskjellar

I eit føredrag om den danske modellen for desentralisering av makta, trekte Arbeidarpartiet og Senterpartiet fram at sentralisering skapar økonomiske forskjellar i samfunnet.

Debatt

No handlar det om EØS

Ein norsk søknad om EU-medlemskap i komande stortingsperiode er ikkje aktuell politikk – verken frå Venstre si side eller frå noko anna parti eg veit om.

Møt Hege Lothe – listetopp for SV Sogn og Fjordane

– Vi vil ha ny politisk retning og ny regjering

‒ Det viktigaste for Sosialistisk Venstreparti (SV) ved dette valet, er at vi vil ha ei retningsendring og ei ny regjering. Vi ønskjer oss eit meir rettferdig samfunn. Det handlar om å ta ned ulikskapen mellom folk i samfunnet vårt. Då handlar det om å gjere nødvendig grep innanfor mange sentrale samfunnsområde.

fredag 06.08 2021

Støre om regjeringskabalen:

– Ingen stiller ultimatum

Ap-leiar Jonas Gahr Støre påpeikar at verken Ap, Sp eller SV har stilt nokre absolutte krav i diskusjonen om korleis ei ny regjering skal vere samansett.

torsdag 05.08 2021

Venstre meiner:

– Vestlandet er motoren. Stansar Vestlandet, stansar også Noreg.

Kutte utslepp og skape jobbar. Det er stikkorda til Venstre sin nye pakke for grøn omstilling på Vestlandet som stortingskandidatane i dei fire vestlandsfylka presenterte onsdag.

Dedatt

Gje di stemme til god kommuneøkonomi!

SV har ein tydeleg plan for korleis ei ny regjering kan styrke kommuneøkonomien.

onsdag 04.08 2021

Debatt

Ja til fortsatt søndagsfri

Å gjøre søndagen til en alminnelig handledag, er å gjøre noe med «samfunnsrytmen» — vekslingen mellom arbeid og hvile, hverdag og helg. Det er ikke uten grunn at søndagen også kalles hviledag.

Debatt

Svar til Bjørlo

Det var mange som var sjokkerte etter at regjeringa til Bjørlo ikkje prioriterte verken ny Strynefjellstunell i framlegget til nasjonal transportplan, eller Stad Skipstunell i regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett. Så Bjørlo, kanskje det er naudsynt å brumle litt av og til ?

Henrik Asheim (H) besøkjer Nordfjordeid fredag

Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) kjem til Nordfjordeid komande fredag, den 6.august.

tirsdag 03.08 2021

Debatt

Handling, ikkje brumling

Framtida blir skapt med handling og å vere i forkant av utviklinga. Difor har vi lukkast dei siste åra i Eid/Stad og Nordfjord. Difor ynskjer eg å kome på Stortinget for å ta denne kampen vidare nasjonalt. Eg vil på Stortinget for å handle, ikkje for å brumle.

Møt Anfinn Sjåstad – listetopp for Sogn og Fjordane FRP

– Snøggbåten kan bli vår jernbane

‒ I valkampen har vi blinka ut fire saksområde som vi kjem til å ha eit ekstra fokus på. Det er skattar og avgifter, samferdsle, helse og innvandring og integrering. Det som er mist viktig for meg av desse fire saksområda, er innvandring og integrering.

mandag 02.08 2021

Aktuell profil

Torbjørn Vereide - Ap

Den 13. september er det Stortingsval i Norge. Politikarane ligg no i startgropa og førebur seg på ein lang og krevjande valkamp. Mange stiller seg i desse dagar spørsmålet; Kven er desse personane som toppar listene til dei politiske partia. For å bli betre kjent med politikaren som person, har Fjordabladet stilt dei nokre enkel og uformelle spørsmål.

Meiningar

Skjedde det ein glipp, Erling Sande?

Meiningar

Slutt med dobbeltkommunikasjonen, Alfred

Kanskje Bjørlo veit at meir av Høgre, Frp, Venstre og Krf sin sentraliserings politikk er dårleg nytt for Nordfjord?

fredag 30.07 2021

Aktuell Profil

Tore Storehaug - KrF

Den 13. september er det Stortingsval i Norge. Politikarane ligg no i startgropa og førebur seg på ein lang og krevjande valkamp. Mange stiller seg i desse dagar spørsmålet; Kven er desse personane som toppar listene til dei politiske partia. For å bli betre kjent med politikaren som person, har Fjordabladet stilt dei nokre enkel og uformelle spørsmål.

Møt Geir Oldeide – Listetopp for Raudt Sogn og Fjordane

– Kampen mot forskjells-Norge er vår viktigaste sak

‒ Eg opplever at mange i mitt nærområde, heilt uavhengig av kva parti dei har gitt si stemme til ved tidlegare val, seier at ved dette valet vil dei stemme Raudt. Inntrykket eg personleg har, er at dei meiner at Raudt vil kunne utgjere ein skilnad.

onsdag 28.07 2021

Aktuell Profil

Alfred Bjørlo - Venstre

Den 13. september er det Stortingsval i Norge. Politikarane ligg no i startgropa og førebur seg på ein lang og krevjande valkamp. Mange stiller seg i desse dagar spørsmålet; Kven er desse personane som toppar listene til dei politiske partia. For å bli betre kjent med politikaren som person, har Fjordabladet stilt dei nokre enkel og uformelle spørsmål.

tirsdag 27.07 2021

Sveinung Rotevatn:

– Eg har god tru på ein stortingsplass

‒ Hadde det vore val i dag, er eg redd for at det ville blitt eit Storting med raudgrønt fleirtal.

torsdag 22.07 2021

Aktuell profil

Olve Grotle, Høgre

‒ Eg er veldig opptatt av å få til gode samarbeid, og håper eg er med på å få det til.

Atle Hamar om stortingsvalet og Alfred Bjørlo:

– Han er fylket sin fremste kandidat

– Kjell Opseth (Ap) og Liv Signe Navarsete (Sp) er døme på politikarar frå Sogn og Fjordane som har har fått gjennom viktige saker for fylket. Elles har det vore syltynt.

tirsdag 20.07 2021

Aktuell profiil

Geir Oldeide - Raudt

– Eg innbiller meg at eg er flink til å samarbeide og gjere andre gode.

fredag 16.07 2021

Meir enn kvar fjerde stortingspolitikar tek ikkje attval

Nesten 30 prosent av dei folkevalde, 50 av 169 faste representantar, har takka nei til ein ny periode på Stortinget.

torsdag 15.07 2021

Meiningar

La oss bygge hele Norge

Vårt mål er å skape en positiv utvikling både små og store steder. Derfor er jeg opptatt av å bygge samfunnet nedenfra. Jeg mener det er riktig å desentralisere makt, bosetting og arbeidsplasser, kapital og kompetanse.

Meiningar

Raudt vil stoppe utflagging av oppdrag i offentleg regi

Raudt krev at den politiske leiinga i Vestland fylke (SP, AP, SV, MDG, V og KrF) no utfordrar administrasjonen si avgjerd om å gje bygginga av nytt opplæringfartøy til eit verft i utlandet.

tirsdag 13.07 2021

Kronikk

Mer vei for pengene

Jeg vet det er mange som skal oppleve Norge fra veien i sommer. Noen vil i år måtte beregne mer tid i kø og venting. Da kan det bli ekstra mye mas og spørsmål om når vi snart er fremme fra baksetet. Men da kan dere skylde på meg – for vi bygger nemlig rekordmye vei over hele landet.

mandag 12.07 2021

Lesarinnlegg

Kvifor Alfred på tinget er ein god idé

I Stad Venstre har vi registrert ei viss uro blant folk sidan ordførar Alfred Bjørlo er toppkandidat i Sogn og Fjordane valkrins til Stortingsvalet 13. september.

mandag 21.06 2021

Meiningar

Ein varsla lærarmangel

søndag 20.06 2021

Støttar lærarane - avskilting må stoppast no!

mandag 07.06 2021

Meiningar

ME – på tide å ta sjukdomen på alvor

Meiningar

Vi må verne om streikeretten

lørdag 05.06 2021

Sigurd inn i Sp sitt sentralstyre

Sigurd Reksnes frå Haugen vart laurdag nyvald medlem av Senterpartiet sitt sentralstyre.

onsdag 19.05 2021

Meiningar

Ja til matproduksjon i heile landet

onsdag 28.04 2021

Set fokus på utfordringar for kyst-Norge

Utfordringar med 100-meters belte, tome hus og attgrodde grender og naturvern er nokre av sakene som William Dalsbø (KrF) frå Stadlandet er opptatt av.

tirsdag 27.04 2021

Meiningsmåling

Sp viser dei andre partia vintervegen i Sogn og Fjordane

Ei omfattande meiningsmåling in regi av NRK viser det andre målingar har vist tidlegare: SP er no uslåeleg i distrikta og særleg i Sogn og Fjordane med landets beste måling på 38.8 %.

søndag 25.04 2021

SV landsmøte

Ferdig med landsmøte og Hege er klar for valkamp

Søndag vart SV sitt landsmøte avslutta. Stortingskandidat for SV i Sogn og Fjordane, Hege Lothe, er nøgd med resultatet og gler seg til ein valkamp der det å redusere forskjellar og utslepp blir dei viktigaste sakene. 

Venstre: Fullt gjennomslag for å flytte Staten ut

Venstre sitt landsmøte har i dag vedtatt at statleg tilsette som ønskjer å flytte frå større byar til distrikta, skal få «flytterett til eigen jobb» dersom dei jobbar med oppgåver som ikkje er stadbundne.

Gjennomslag for fritt skuleval på tvers av fylkesgrenser

Landsmøtet til Venstre går no for fritt skuleval på tvers av fylkesgrenser.

søndag 28.03 2021

Frp vil ha koronastøtte til familieeigde hotell

- Vi fryktar at koronarestriksjonane tar knekken på fleire av hotella, seier Anfinn Sjåstad i Frp.