Stor mangel på sjukepleiarar på sjukeheimar i Bergen