Folkevalde i Vestland har forståing for at store vegprosjekt blir utsette