28 nye registrerte smittetilfelle i Østfold-kommunane