Pandemien bidrog til utsleppskutt frå transportsektoren