Kraftig auke i straumprisen – prissjokk i nord

foto