Tilsett ved bufellesskap i Gran sagt opp for brot på smittevernreglar