Ordførar: Signala er at det kjem betydelege lettar