Vestland fylkeskommune lyser ut 53 sommarjobbar for ungdom

foto