Irakiske leiarar einige om å danne fleirtalsallianse