Færre søknader om erstatning for tap av sau og lam til rovdyr