Skogplantingen blir trappa opp trass i koronarestriksjonar