Regjeringa vil ikkje utsetje høyringsfrist for domstolsreform