Vegvesenet fryktar mange trafikkulykker i sommar

foto