Folketalsvekst i kommunane i 2022 – bortsett frå i ein

foto