Høgsterett nektar dømd mann å opphalde seg i sin eigen heim