FHI-rapport: Sosiale forskjellar ikkje hovudårsak til høgare smitte blant utanlandskfødde