NHO: Kraftig auke i etterspurnaden etter KI-kompetanse hos bedriftene